Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

DRILL Security Outsourcing

V rámci produktu DRILL Security Outsourcing Vám zabezpečíme komplexní služby útvaru bezpečnosti, a tím Vám umožníme soustředit finanční a lidské zdroje na své strategické aktivity, které Vám přinášejí rozhodující konkurenční výhodu na daném trhu. Podstatnou výhodou outsourcingu bezpečnosti je nezávislost na vnitřním prostředí společnosti i na dodavatelích bezpečnostních technologií a služeb. Ta je klíčová zejména při šetření či prevenci mimořádných událostí, předcházení škodám, při kontrolách a auditech. V rámci tohoto produktu Vám nabízíme řešení v oblasti bezpečnostní strategie a řízení bezpečnosti, v informační bezpečnosti a bezpečnosti informačních systémů, v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v požární ochraně, při auditech a kontrolách, při krizovém plánování a plánování kontinuity provozu a při šetření mimořádných a negativních událostí.

DRILL Security Outsourcing je další z řady našich komplexních outsourcingových řešení. Důvody, pro které je outsourcing bezpečnostních služeb stále více využíván nejen u velkých firem a institucí, ale i u středně velkých společností, jsou sice do určité míry pro outsourcing obecné, ale vyskytují se zde také specifika, která v jiných oborech nejsou.

Stejně jako v případě ostatních outsourcingových produktů se ani zde u většiny společností nejedná o hlavní podnikatelskou aktivitu. Přenesení této činnosti na dodavatele Vám tak umožňuje soustředit své finanční a lidské zdroje na své strategické aktivity, které Vám přinášejí rozhodující konkurenční výhodu na daném trhu.

Bezpečnost, ať již personální, informační či fyzická, je poměrně úzce specializovaný obor, vyžadující nejen specifické vzdělání, znalosti a schopnosti, ale také zkušenosti. Tyto znalosti je potřeba neustále rozšiřovat a doplňovat, což je časově i finančně náročné, zejména pokud je bezpečnost ve společnosti pouze podpůrnou aktivitou. Obtížné může být též zdůvodňování vysokých nákladů v rozpočtovém procesu, kde jsou podpůrné a servisní aktivity obvykle až na posledních místech. Proto jsme jako dodavatel outsourcingového řešení v podstatně lepší pozici a můžeme poskytovat služby na kvalitativně vyšší úrovni a za nižší náklady. Vzhledem k tomu, že poskytujeme bezpečnostní služby více odběratelům z různých oborů, máme dostatečný počet kvalifikovaných odborníků ve všech oblastech bezpečnostního managementu. Bezpečnost je pro nás klíčovou aktivitou, a proto stále sledujeme nejnovější trendy a technologie. Díky členství v národních i mezinárodních profesních sdruženích máme přístup k rozsáhlým znalostním databázím i mezinárodním expertům jak z komerční sféry, tak i státní správy.

Nezávislost na vnitřním prostředí společnosti i na dodavatelích bezpečnostních technologií a služeb je dalším důvodem, proč se rozhodnout pro outsourcing bezpečnosti. To je nespornou výhodou zejména při šetření či prevenci mimořádných událostí, předcházení škodám, při kontrolách a auditech. V neposlední řadě je v oblasti bezpečnosti důležitá úzká spolupráce s bezpečnostními složkami státu, pojišťovnami a dalšími institucemi. Naši konzultanti znají velmi dobře jejich prostředí, požadavky a očekávání a jsou schopni rychleji navázat potřebný vztah.

V rámci produktu DRILL Security Outsourcing jsme schopni zabezpečit komplexní služby útvaru bezpečnosti.

Bezpečnostní strategie a řízení bezpečnosti

 • Analýza současného stavu bezpečnosti, identifikace konkrétních bezpečnostních požadavků a potřeb společnosti.
 • Analýza rizik.
 • Vypracování celkové bezpečnostní politiky společnosti, bezpečnostních standardů, interních předpisů, pracovních postupů a jejich pravidelná aktualizace.
 • Vypracování krizových plánů a plánů zajištění kontinuity provozu.
 • Zpracování bezpečnostní dokumentace vyžadované pro implementaci legislativy v oblasti ochrany utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (zejména zpracování projektu fyzické bezpečnosti, zpracování interních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací – personální, administrativní, informační a fyzická bezpečnost, zpracování bezpečnostní dokumentace informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi, zpracování žádosti o vydání osvědčení pro podnikatele včetně zdůvodnění nutnosti přístupu k utajovaným informacím, zpracování dotazníku podnikatele, zpracování bezpečnostní dokumentace podnikatele, zpracování bezpečnostní dokumentace informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi).

Objektová a fyzická bezpečnost

 • Vypracování a pravidelná aktualizace bezpečnostní politiky fyzické a objektové bezpečnosti.
 • Vypracování a údržba bezpečnostních procesů a bezpečnostní dokumentace.
 • Návrh a realizace technického zabezpečení objektů.
 • Zpracování provozních řádů jednotlivých objektů, např. specifická rizika jednotlivých objektů, směrnice pro výkon strážní služby, klíčové hospodářství, zacházení s hotovostí, pokyny pro obsluhu a údržbu bezpečnostních systémů, postupy pro řešení mimořádných a krizových situací apod. 
 • Vypracování projektu technologického zabezpečení objektů (elektronická požární signalizace, elektronická zabezpečovací signalizace, dohledový systém, pult centrální ochrany).

Informační bezpečnost a bezpečnost informačních systémů

 • Vypracování a pravidelná aktualizace informační bezpečnostní politiky.
 • Vypracování a údržba bezpečnostních procesů a bezpečnostní dokumentace, zejména bezpečnostního řádu, uživatelského a administrátorského bezpečnostního manuálu, dokumentace k ochraně osobních údajů, dokumentace ke správě informačního systému, plánu řízení rizik, provozního řádu informačního systému a dalších potřebných dokumentů.
 • Vypracování klasifikace informací ve společnosti. 
 • Zavedení systému řízení přístupu.
 • Zavedení systému zabezpečení kontinuity provozu informačních systémů.
 • Zavedení systému a provádění auditů, kontrol a testování informačního systému.
 • Zavedení systému reakce na mimořádné události, podezření a chyby. 
 • Implementace systému bezpečnostního vzdělávání zaměstnanců, organizace a provádění vzdělávacích programů.
 • Organizace výboru pro informační bezpečnost složeného z odpovědných zaměstnanců společnosti jako fóra pro diskusi a řešení požadavků informační bezpečnosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Vypracování a údržba komplexního systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Identifikace a zhodnocení pracovních rizik. 
 • Vedení a pravidelná aktualizace dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Sledování lhůt, zajišťování revizí a kontrol. 
 • Vyšetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Zabezpečování vzdělávání a školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Provádění vstupních, periodických a speciálních školení a školení vedoucích zaměstnanců.
 • Příprava společnosti na certifikaci dle standardu OHSAS 18000. 
 • Jednání s pracovníky státního dozoru.

Požární ochrana

 • Zhodnocení stavu zabezpečení požární ochrany ve společnosti.
 • Preventivní kontroly požární ochrany. 
 • Organizace kontrol, prohlídek a revizí přenosných hasicích přístrojů, hydrantů, vodovodů a suchovodů. 
 • Vypracování a pravidelná aktualizace posouzení požárního nebezpečí objektů a činností a dalších souvisejících předpisů (zejména požární poplachové směrnice, požární řády, dokumentace zdolávání požáru, evakuační plány, řády ohlašoven požárů, plány připravenosti jednotek požární ochrany a požárních hlídek).
 • Vedení dokumentace požární ochrany.
 • Vedení agendy požární ochrany a plnění úkolů právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany.
 • Zastupování společnosti při jednání s orgány státního požárního dozoru.
 • Činnost osoby způsobilé v požární ochraně.
 • Zajištění vybavení společnosti věcnými prostředky požární ochrany. 
 • Zpracování návrhu a zajištění bezpečnostního značení.
 • Zajištění bezpečnostních listů a požárně technických charakteristik látek a materiálů.
 • Zabezpečování školení o požární ochraně zaměstnanců a preventistů požární ochrany.

Audity a kontroly

 • Provádění vstupních i periodických auditů jednotlivých částí bezpečnostního systému společnosti (zejména informačního systému, objektového a technického zabezpečení, fyzické ostrahy, manipulace s hotovostí a další). 
 • Audit ochrany osobních údajů ve smyslu naplňování požadavků platné legislativy.
 • Audit ochrany utajovaných informací. 
 • Audit používání legálního software ve společnosti.

Krizové plánování a plánování kontinuity provozu

 • Vypracování dokumentace k prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ve smyslu platné legislativy.
 • Zpracování návrhu zařazení objektů a zařízení.
 • Protokol o nezařazení objektu nebo zařízení do příslušných skupin. 
 • Zpracování a pravidelná aktualizace analýzy rizik.
 • Zpracování bezpečnostní zprávy a její údržba.
 • Podklady pro stanovení zón havarijního plánování.
 • Zpracování a pravidelná aktualizace havarijního plánu.
 • Návrh opatření fyzické ochrany ve smyslu platné legislativy. 
 • Poradenství při zpracovávání jednotlivých dokumentací a jejich ochrany.
 • Poradenství při zpracovávání předpisů krizového plánování a plánování kontinuity provozu.
 • Zpracování dokumentace krizového řízení, zejména posouzení rizik, krizové plány, plány krizové připravenosti, eskalační manuály, vnitřní postupy společnosti k řešení krizových situací.

Šetření mimořádných a negativních událostí

Speciální služby

 • Provádění obranných a bezpečnostních prohlídek prostor a objektů.
 • Ochrana proti nasazení komerční operativní techniky.
 • Kryptografická ochrana.

Konkrétní realizace je velmi individuální a vždy vyžaduje úzkou spolupráci se zákazníkem, důkladné zjištění jeho konkrétních podmínek, požadavků a očekávání.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: