Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

DRILL Audit

DRILL Audit je zaměřen na zjištění stavu a úrovně řízení lidských zdrojů ve Vaší společnosti. Jedná se zejména o prověření plánování pracovních sil a rozpočtování finančních prostředků, efektivitu klíčových procesů, účinnost forem řízení, členění a fungování organizační struktury, řízení produktivity práce, vedení personální a mzdové agendy a řízení vzdělávání a osobního rozvoje.

Produkt DRILL Audit slouží zejména jako informace pro Vaše vrcholové vedení s cílem usměrňování aktivit při řízení lidských zdrojů v rámci stávající strategie nebo jako podklad pro definování nové strategie řízení lidských zdrojů pro následující období.

DRILL Audit je zaměřen na existenci, řízení a efektivitu následujících procesů:

 • Plánování pracovních sil a rozpočtování finančních prostředků vynakládaných v oblasti lidských zdrojů v souladu s firemní plánovací metodikou a v návaznosti na klíčové firemní procesy, plánované aktivity a cíle.
 • Efektivitu forem řízení, organizačních struktur a řízení produktivity práce zaměstnanců, definování předpokladů pro jednotlivá pracovní místa a jejich obsazování v souladu s definovanými požadavky (interní a externí nábor).
 • Vedení personální a mzdové agendy, včetně efektivity mzdových systémů a systémů zaměstnaneckých výhod.
 • Systém personálního kontrolingu.
 • Řízení pracovního výkonu, motivace, osobního rozvoje, vzdělávání a spokojenosti zaměstnanců.
 • Řízení firemní kultury a interní komunikace.
 • Plnění povinností organizace pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Výstupem je analýza předkládaná zpravidla ve formě prezentace pro vrcholové vedení Vaší společnosti skládající se z části analytické (zjištění a SWOT) a z části obsahující doporučení pro zlepšení stávajícího stavu se zaměřením na krátkodobé a dlouhodobé aktivity.

Základními metodami používanými v rámci produktu DRILL Audit jsou:

 • Porovnání praxe řízení lidských zdrojů se základními firemními dokumenty pro tuto oblast. 
 • Prověření procesů řízení lidských zdrojů s identifikací slabých míst.
 • Strukturované rozhovory s vedoucími pracovníky, pracovníky útvaru lidských zdrojů a určenými skupinami zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců).
 • Dotazníkový průzkum.
 • Benchmark s "best market practice".
 • Porovnání činností útvaru lidských zdrojů se zákonnými požadavky na jejich provádění (zejména v oblasti personální administrativy, mzdové agendy, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany).

Vedle komplexního produktu DRILL Audit můžeme také provést pouze některé jeho části, například:

DRILL Personální audit

Personální audit je zaměřen na zmapování celkové situace Vašich pracovních sil. Obsahuje zmapování znalostí a dovedností vykazovaných Vašimi zaměstnanci a porovnání s definovanými kvalifikačními a osobnostními požadavky. Současně personální audit ověřuje efektivní strukturu a počet zaměstnanců a jejich efektivní využití.

DRILL Motivační audit

Tento druh auditu zjišťuje celkovou úroveň motivace Vašich zaměstnanců, definuje a měří klíčové motivátory ve Vašem konkrétním pracovním prostředí. Motivační audit současně určuje významnost vlivu jednotlivých motivátorů na celkovou úroveň motivace ve společnosti, tj. umožňuje Vám přesně definovat opatření pro další strategickou práci v oblasti rozvoje motivace zaměstnanců. Součástí motivačního auditu je i kontrola motivačního systému a motivačních nástrojů ve Vaší společnosti.

DRILL Manažerský audit

Manažerský audit je vysoce specializovaným druhem auditu zaměřující se zejména na klíčové manažerské kompetence, potenciál jednotlivých manažerů, ale také efektivitu týmové práce. Výstupem je kompetenční profil každého manažera a stanovení plánu osobního rozvoje.


DRILL Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Specializovaný produkt poskytující komplexní pohled na spokojenost zaměstnanců. Určuje a měří klíčové faktory ovlivňující spokojenost zaměstnanců. Výsledky výzkumu Vám pomáhají specifikovat příčiny nespokojenosti Vašich zaměstnanců.

DRILL Audit organizační efektivity

Audit organizační efektivity je založen na důsledném prověření klíčových procesů, členění a fungování Vaší organizační struktury a řízení produktivity práce Vašich zaměstnanců. Výsledkem auditu organizační efektivity je pak stanovení optimální struktury a počtů Vašich zaměstnanců (rightsizing) pro zajišťování jednotlivých činností a optimalizace nákladů.

DRILL Audit HR procesů

Audit HR procesů mapuje a prověřuje personální procesy ve společnosti. Prověřuje, jak nastavené HR procesy plní svoji funkci při řízení lidských zdrojů. Definuje oblasti činností a procesů, které poskytují prostor pro další rozvoj a zefektivnění HR procesů.

DRILL Audit interní a externí komunikace

Cílem tohoto typu auditu je prověření funkčnosti a efektivity stávajících procesů interní a externí komunikace ve Vaší společnosti a získání podkladů k přípravě či úpravě celofiremní komunikační strategie, operativních plánů komunikace, k efektivnějšímu využívání současných komunikačních nástrojů a pro případné zavedení nových.

V oblasti externí komunikace se zejména jedná o analýzu povědomosti vybraných médií o aktivitách společnosti, metodách získávání, vyhodnocování a distribuce informací jednotlivým externím cílovým skupinám, úroveň písemné a verbální komunikace a úroveň využívání komunikačních nástrojů a technologií. Součástí je též vyhodnocení mediální přítomnosti společnosti jak po kvantitativní, tak i po kvalitativní stránce, analýza příčin a zdrojů nedostatečné či negativní medializace a měření dopadů a efektivity PR aktivit z pohledu plnění okamžitých i dlouhodobých cílů.

V rámci auditu interní komunikace se posuzuje a hodnotí zejména povědomost zaměstnanců o společnosti s ohledem na její vizi, misi, hodnoty, strategii, produkty a služby, role managementu při tvorbě a realizaci interní komunikační strategie a operačních komunikačních plánů, efektivita a soulad existujících komunikačních procesů a komunikačních nástrojů s organizační strukturou, s činností organizačních jednotek a s podnikatelskými cíli společnosti. Audit také identifikuje případné negativní posuny v interní komunikaci, zejména s ohledem na jejich vliv na kulturu a vnitřní prostředí společnosti, loajalitu, stabilitu a spokojenost zaměstnanců jako klíčových faktorů ovlivňujících pracovní výkon.

DRILL Audit firemní kultury

Audit firemní kultury analyzuje aktuální stav firemní kultury a umožňuje specifikovat složky firemní kultury, které mají významný vliv na celkové firemní klima. Součástí auditu je analýza efektivity opatření na zlepšení či změnu firemní kultury.

DRILL Průzkum názorů zaměstnanců

Průzkum názorů zaměstnanců je specializovaný produkt zjišťující názory zaměstnanců. Můžeme zkoumat názory zaměstnanců na konkrétní události v organizaci, na plánované nebo probíhající změny. Stejně tak můžeme zkoumat názory zaměstnanců v rovině týkající se celkové loajality, spokojenosti, motivace apod.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: