Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

DRILL Procurement Outsourcing

DRILL Procurement Outsourcing poskytuje komplexní služby strategického nákupu, snižuje/eliminuje náklady na provoz vlastního útvaru a dokáže významně redukovat náklady na externě nakupované produkty a služby. Outsourcingem strategického nákupu také zvýšíte transparentnost Vašich výběrových řízení a nákupního procesu, minimalizujete rizika neetického jednání zaměstnanců, přijímání úplatků a provizí od dodavatelů a snížíte náklady na interní audit a kontrolu této oblasti. Následně můžete dosáhnout úspor v souvisejících činnostech, zejména v právních službách, logistice a řízení zásob. V rámci tohoto produktu též nabízíme komplexní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek včetně jejich procesního a organizačního zajištění, právní a odborné podpory.

Produkt DRILL Procurement Outsourcing poskytuje komplexní služby strategického nákupu, snižuje/eliminuje náklady na provoz vlastního útvaru a dokáže snížit náklady na externě nakupované produkty a služby až o 20%. Vzhledem k tomu, že zajišťujeme strategický nákup současně pro více zákazníků, máme detailní znalost jednotlivých nákladových kategorií zboží a služeb a můžeme dosáhnout významnějších finančních úspor.

Máme přístup k většímu portfoliu dodavatelů i podrobnější znalost jejich specifických podmínek, a proto jsme lépe schopni tyto znalosti využít při vyjednávání cenových a kontraktačních podmínek.

Outsourcing strategického nákupu také zvyšuje transparentnost výběrových řízení a nákupního procesu, minimalizuje rizika neetického jednání zaměstnanců, přijímání úplatků a provizí od dodavatelů a snižuje náklady na interní audit a kontrolu této oblasti. Nezávislost externích odborníků na vnitřním prostředí společnosti představuje nezanedbatelnou výhodu.

Dalším aspektem je snižování nákladů a úspora v souvisejících činnostech, např. právní služby, logistika, řízení zásob apod.

Pro většinu společností je neefektivní vytvářet rozsáhlé útvary strategického nákupu, které by zabezpečovaly celé portfolio nakupovaných produktů a služeb, a proto nakupuje centrálně pouze vybrané položky. My jsme schopni poskytnout komplexní služby strategického nákupu pro všechny nakupované produkty a služby.

DRILL Procurement Outsourcing poskytuje následující služby:

 • Provádění pravidelného průzkumu trhu, srovnávání stávajících smluvních partnerů s konkurenčními společnostmi, benchmarking, navrhování výhodnějších možností spolupráce.
 • Řízení nákupu od stávajících dodavatelů a vyhledávání nových dodavatelů.
 • Vypracování a vyhodnocení „business case“ projektů a investičních aktivit. 
 • Zajišťování výběrových řízení (klasických i elektronických). Identifikace požadavků a cílů, vytipování potenciálních obchodních partnerů. Sestavení výběrové komise ze zástupců Vašich odpovědných útvarů a odborníků společnosti DRILL. Stanovení kritérií hodnocení potencionálních obchodních partnerů (např. jejich postavení na trhu, kvalita produktů a služeb, cena a platební podmínky, dodací lhůta, záruční lhůta a pozáruční servis, reference apod.). Oslovení potenciálních obchodních partnerů, získání dodatečných informací od potencionálních dodavatelů, kteří pozitivně reagovali na vypsané výběrové řízení. Vyhodnocování nabídek a výběr smluvního partnera nebo partnerů. 
 • Organizace on-line aukcí.
 • Kontraktační jednání se smluvními partnery.
 • Vytvoření příslušných smluv, jejich konzultace s Vašimi právními, finančními i dalšími odpovědnými útvary. 
 • Zapracování připomínek jednotlivých útvarů do návrhu smlouvy.
 • Zajištění odpovídajícího překladu smlouvy do cizích jazyků.
 • Uzavření dohody o utajení informací se smluvním partnerem, bude-li to vyžadováno z důvodů poskytování obchodního tajemství. 
 • Vedení úplného seznamu všech uzavřených smluv a uchovávání veškerých dokumentů týkajících se výběrového řízení a návrhů smluv.
 • Distribuci originálů a kopií uzavřených smluv. 
 • Sledování doby platnosti uzavřených smluv a případné prodloužení jejich platnosti. Informování o skončení platnosti smlouvy odpovídajícím útvarům. 
 • Sledování nových trendů v oblasti procurementu, navrhování a zavádění procesů a technologií vedoucích ke snižování nákladů.

Zadávání veřejných zakázek

Ve specifické oblasti zadávání veřejných zakázek v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby č. 2004/17/ES, o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a platnou lokální legislativou poskytujeme poradenské služby i procesní, organizační a právní zajištění zadávání veřejných zakázek pro:

 • Podlimitní veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce zadávané v otevřeném řízení, v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním a v jednacím řízení bez uveřejnění.
 • Nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce zadávané v otevřeném řízení, v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním a v jednacím řízení bez uveřejnění.

V rámci poskytování těchto služeb nabízíme našim zákazníkům:

Příprava a oznámení zadávacího řízení a jeho zveřejnění

 • Zpracování Oznámení zadávacího řízení. 
 • Zpracování návrhu zadávacích podmínek a jejich projednání se Zadavatelem.
 • Zpracování návrhu kvalifikačních kritérií a jejich projednání se Zadavatelem.
 • Zveřejnění Oznámení zadávacího řízení. 
 • Vypracování textové části zadávací dokumentace včetně obchodních podmínek a technické specifikace. 
 • Rozmnožení zadávací dokumentace včetně tištěné a elektronické podoby výkazu výměr. 
 • Vypracování formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem hodnocení kvalifikačních kritérií.

Podání nabídek

 • Předání zadávací dokumentace zájemcům a uchazečům o příslušnou veřejnou zakázku včetně zpracování odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci. 
 • Procesní a organizační zabezpečení průběhu přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů. 
 • Vypracování formulářů pro jmenování hodnotící komise.
 • Vypracování organizačního řádu hodnotící komise.

Posuzování nabídek

 • Procesní a organizační zabezpečení zasedání hodnotící komise. 
 • Procesní a organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek.
 • Připravení podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení hodnocení nabídek. 
 • Zpracování protokolů ze všech jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Ukončení zadávacího řízení

 • Oznámení přidělení veřejné zakázky všem uchazečům. 
 • Zveřejnění výsledků zadání. 
 • Zpracování Zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení.
 • Zpracování archivní dokumentace o průběhu zadávacího řízení. 
 • V případě zrušení zadávacího řízení zajištění zpracování formuláře zrušení zadávacího řízení a zajištění jeho zveřejnění.
 • V případě podání námitek ze strany některého z uchazečů též zpracování rozhodnutí zadavatele o námitkách a zpracování stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: