Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Pro zákazníky
DRILL Executive Search

DRILL Executive Search

Cílené vyhledávání a přímé oslovování kandidátů, které zaručuje, že Vaše očekávání a specifické požadavky kladené na jejich znalosti, zkušenosti i pracovní výsledky budou splněny. Tento produkt je vhodný zejména pro vyhledávání kandidátů na manažerské pozice, na pozice, u kterých je vyžadována vysoká specializace, a dále v případě, když pracovní trh nabízí velmi málo kandidátů s požadovanými osobnostními a odbornými způsobilostmi.

Produkt DRILL Executive Search Vám poskytuje maximální komfort, spolehlivost i záruku, že Vaše očekávání a specifické požadavky kladené na výběr, znalosti, zkušenosti i pracovní výsledky přijímaného kandidáta, budou naplněny. Základní filozofií je, stejně jako v případě ostatních produktů společnosti DRILL v oblasti vyhledávání a umísťování zaměstnanců, nalézt kandidáty, kteří jsou schopni replikovat své minulé vynikající pracovní výsledky i u Vás. DRILL Executive Search byl připraven zejména pro vyhledávání a umísťování kandidátů na manažerské pozice a na pozice, na kterých je vyžadována vysoká specializace. Kromě toho je však vhodné jej využít i v jiných případech, zejména když pracovní trh nabízí velmi málo kandidátů s požadovanými osobnostními a odbornými způsobilostmi.

V průběhu celého výběru, až do předem sjednané fáze, zůstává jméno Vaší společnosti důvěrným, aby se předešlo úniku Vašich personálních plánů, případně jiných strategických informací.

Kandidáti, kteří jsou Vám představeni, mají Vámi požadovaný profil a odpovídající zkušenosti v daném oboru či v dané pozici.

Základem produktu DRILL Executive Search je velmi úzká spolupráce s klientem. Jejím cílem je:

 • Co nejpřesněji identifikovat požadavky na kandidáta, jeho odborné i manažerské schopnosti, specifické znalosti a zkušenosti a předpoklady pro jeho další rozvoj.
 • Porozumět důvodům, které klienta vedou k hledání příslušného kandidáta.
 • Porozumět podmínkám společnosti, jejímu prostředí, zvyklostem, kultuře i zákonitostem a dynamice trhu, na kterém se pohybuje. Každý člověk je jedinečný a ani kvalifikačně nejlepší kandidát nemusí uspět, pokud je umístěn do prostředí, které nevyhovuje jeho naturelu a na které se není schopen adaptovat. V takovém případě neodvádí požadovaný výkon a řešení této situace obvykle znamená pro obě strany finanční i psychickou zátěž.
 • Vybrat a odsouhlasit vhodného konzultanta, který bude za celý výběr zodpovědný.

Na tuto fázi výběru je kladen maximální důraz a bez stoprocentního ztotožnění se s požadavky klienta nelze vlastní vyhledávání kandidátů zahájit. Výstupem z této fáze je dokument, který je odsouhlasen jak klientem, tak společností DRILL.

Další fází je identifikace kandidátů.

K vyhledávání vhodných kandidátů používáme následující procesy:

Vyhledávání a výběr přímým vyhledáváním a aktivním oslovením

 • Zmapování situace na příslušném pracovním trhu (pracovních trzích), vytipování vhodných společností a organizací, ve kterých mohou být zaměstnáni pracovníci s odpovídající kvalifikací.
 • Prioritizace identifikovaných společností a organizací.
 • Identifikace vhodných kandidátů v těchto společnostech s relevantními zkušenostmi a jejich následné diskrétní oslovení. Tito kandidáti mohou uvažovat o změně zaměstnání a nabídka jejich rozhodování urychlí, nebo nové uplatnění nehledají, ale mohou být osloveni zajímavou nabídkou.

Vyhledávání a výběr prostřednictvím networkingu a referencí od stávajících a bývalých kandidátů

 • Využíváme osobních kontaktů, členství v obchodních, průmyslových a profesních komorách a vyžádaných doporučení stávajících a dřívějších kandidátů na své profesní známé a kolegy, kteří by mohli být vhodnými kandidáty.

Vyhledávání a výběr prostřednictvím účasti na odborných, profesních konferencích a seminářích

 • Dle specializací na jednotlivé segmenty průmyslu a obchodu se účastníme konferencí, seminářů a dalších vzdělávacích programů, na kterých si dále zvyšujeme odbornost a získáváme kontakty na manažery i specialisty daného oboru, kteří by mohli být vhodnými kandidáty pro některé naše zákazníky.

Spolupráce s vysokými i středními školami i dalšími vzdělávacími institucemi

 • Spolupracujeme s řadou škol i dalších vzdělávacích institucí, což, mimo jiné, využíváme k identifikaci případných kandidátů, zejména (i když nejen) pro absolventské pozice.

Vyhledávání a výběr prostřednictvím obecných internetových sociálních sítí

 • Využíváme svého zapojení do mnoha internetových sociálních sítí a diskusních fór.

Spolupráce se zahraničními partnery

 • V případě zájmu společnosti o zaměstnance ze zahraničí můžeme pro identifikaci a vyhledávání kandidátů využít též spolupráci se svými smluvními zahraničními partnery.

Vyhledávání a výběr z databáze naší společnosti

 • Využíváme vlastní rozsáhlou mezinárodní databázi obsahující více než 188.000 kandidátů z různých oborů a zemí/lokalit.

Vyhledávání a výběr z mezinárodních oborových databází

 • Vzhledem k našemu zapojení do profesních organizací a manažerských sdružení využíváme přístup do mezinárodních oborových databází partnerských společností i některých dalších databází založených na komerčním základě.

Spolupráce s ostatními společnostmi v rámci skupiny DRILL

 • V případě potřeby využíváme též zdrojů specializovaných společností v rámci skupiny DRILL (v České republice i v zahraničí), což je zejména vhodné v případě požadavku na identifikaci a oslovení nedostatkových a úzce specializovaných odborníků, např., v oborech informačních a telekomunikačních technologií, engineeringu či výroby.

Vyhledávání a výběr prostřednictvím specializované inzerce

 • Efektivně pracujeme s inzercí na našich webových stránkách, na pracovních serverech a specializovaných internetových stránkách v České republice i v dalších zemích EU i mimo EU.
 • Využíváme personální inzerce v denním tisku a v profesně zaměřených periodikách (v České republice i v dalších zemích EU i mimo EU).

Kandidáti, kteří po oslovení projevili o nabídku zájem, jsou pozváni k osobnímu pohovoru. Cíle pohovoru jsou:

 • Zjistit motivaci kandidátů ke změně zaměstnání.
 • Ověřit kvalifikační předpoklady kandidátů, jejich osobnostní a odborné způsobilosti.
 • Ověřit jejich manažerské schopnosti, schopnost vést, řídit a motivovat.
 • Ověřit schopnost kandidátů adaptovat se na prostředí Vaší společnosti.

Každému kandidátovi poskytujeme po pohovoru zpětnou vazbu. Současně informujeme Vaši  společnost o výsledcích pohovoru v dohodnutém časovém intervalu. V rámci této fáze také vždy ověřujeme pracovní reference i základní osobnostní charakteristiky a integritu kandidáta.

Tuto fázi zakončujeme podrobnou zprávou o každém z kandidátů vybraných do dalšího kola výběru. Zpráva obsahuje veškeré relevantní údaje o kandidátovi, jeho osobnostních a odborných způsobilostech, o jeho pracovních referencích z minulých zaměstnání a zdůvodnění, proč byl vybrán do dalšího kola. Tato zpráva je poskytnuta Vaší společnosti spolu s detailním vysvětlením jednotlivých bodů pouze se souhlasem kandidáta.

Po schválení vybraných kandidátů Vaší společností organizujeme pohovory podle předem schváleného plánu. Funkce zaměstnanců, kteří se setkají s kandidátem, i pořadí schůzek je velmi individuální a je třeba ho řešit v úzké spolupráci s odpovědnými zaměstnanci Vaší společnosti. Organizaci schůzek koordinuje po vzájemné dohodě náš konzultant nebo Váš odpovědný zaměstnanec. Po pohovorech s kandidáty vždy následuje zpětná vazba.

Následně zajišťujeme informování všech kandidátů o výsledcích pohovorů. V případě požadavku poskytneme další služby sloužící k ověření způsobilosti předvybraného kandidáta nebo kandidátů prostřednictvím našich dalších produktů:

Případně je možné využít produkty DRILL Contracting & Interim Management  a DRILL IT Contracting.

V případě požadavku vyjednáváme u vybraného kandidáta podmínky smlouvy, kompenzace, zaměstnanecké výhody a další aspekty smluvního vztahu tak, aby se předešlo nedorozumění a bylo dosaženo shody a spokojenosti obou stran.

Po umístění kandidáta poskytujeme další podporu Vám i kandidátovi, sledujeme jeho profesionální rozvoj ve Vaší společnosti a jsme s Vámi v pravidelném kontaktu, abychom zajistili Vaši maximální spokojenost.

Produkt DRILL Executive Search je standardně poskytován se zárukou 6 měsíců ode dne vzniku pracovně právního poměru nebo obdobného smluvního vztahu mezi Vámi a kandidátem. Pokud v této době ukončí kandidát tento vztah, nebo dosahuje neuspokojivých pracovních výsledků, zajistíme bezplatně a neprodleně náhradu. Tato záruka se ovšem nevztahuje na případy, kdy dojde k podstatným změnám v kandidátově popisu práce, v jeho pozici ve společnosti, v kompenzacích, či dalších benefitech a sjednaných podmínkách. V individuálních případech lze také sjednat záruční dobu odlišnou.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: