Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Pro zákazníky
DRILL Performance Management

DRILL HR Outsourcing

DRILL HR Outsourcing je komplexním produktem, při jehož využití za Vás převezmeme veškeré činnosti při řízení lidských zdrojů. Tyto činnosti pro Vás budou pak v plném rozsahu vykonávat naši konzultanti. Je především vhodný pro společnosti, které se programově soustřeďují na své klíčové aktivity a současně si uvědomují nutnost strukturovaného řízení lidských zdrojů jako jedné z klíčových konkurenčních výhod.

Produkt DRILL HR Outsourcing je naším komplexním produktem, který pokrývá všechny aspekty problematiky řízení lidských zdrojů. Jedná se o souhrn nástrojů zajišťujících soulad mezi zvyšováním pracovního výkonu zaměstnanců, rozvojem jejich schopností, dovedností, motivace a spokojenosti při maximální optimalizaci personálních nákladů.

DRILL HR Outsourcing je především vhodný pro společnosti, které se programově soustřeďují na své klíčové aktivity a současně si uvědomují nutnost strukturovaného řízení lidských zdrojů jako jedné z klíčových konkurenčních výhod.

DRILL HR Outsourcing je definován v těchto oblastech:

 • Plánování pracovních sil a rozpočtování finančních prostředků vynakládaných v oblasti lidských zdrojů v souladu s firemní plánovací metodikou a v návaznosti na klíčové firemní procesy a plánované aktivity a cíle.
 • Zabezpečení konzistence mezi strukturou a počtem pracovních míst a potřebami klíčových procesů ve společnosti tak, aby schopnosti a znalosti každého zaměstnance odpovídaly vždy požadavkům kladeným na příslušnou pracovní pozici.
 • Definování optimálních forem řízení, organizačních struktur a předpokladů (kompetencí) pro jednotlivá pracovní místa. Obsazování volných pracovních míst v souladu s definovanými požadavky (interní a externí nábor).
 • Tvorba systému odměňování a systému zaměstnaneckých výhod včetně vedení personální a mzdové agendy.
 • Řízení pracovního výkonu, motivace, osobního rozvoje, vzdělávání a spokojenosti zaměstnanců.
 • Zabezpečování osobního rozvoje zaměstnanců a řízení kariéry.
 • Řízení firemní kultury a interní komunikace.
 • Plnění povinností vyplývajících z platné legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

DRILL HR Outsourcing je pro Vás schopen zabezpečit všechny konkrétní činnosti vyplývající z výše uvedených oblastí:

 • Úvodní personální audit s cílem identifikovat přesně specifické potřeby a očekávání Vaší společnosti v oblasti práce s lidskými zdroji, analýzu činností vykonávaných ve Vaší společnosti, analýzu pracovních podmínek, analýzu současného stavu organizační struktury, systému motivace zaměstnanců, hodnocení pracovního výkonu a odměňování. Způsob a metody vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, pracovní prostředí i kulturu společnosti. Nedílnou součástí je také detailní poznání pozice společnosti na trhu a specifických podmínek podnikání.
 • Plánování potřeby lidských zdrojů tak, aby společnost mohla podporovat všechny své podnikatelské aktivity a dosáhnout plánovaných cílů.
 • Provádění průzkumů trhu pracovních sil k pozdějšímu využití při vyhledávání a náboru zaměstnanců. Identifikaci potencionálních zdrojů zaměstnanců s požadovanou kvalifikací, sledování konkurenčních nabídek pracovních příležitostí.
 • Nábor zaměstnanců a externích pracovníků zejména s pomocí produktů DRILL Executive Search, DRILL Recruitment, DRILL Temporary a DRILL Assessment Center. Úpravu nebo nastavení efektivního procesu náboru včetně možnosti implementace automatizované IT podpory recruitmentu. Přípravu pracovních náplní a inzerce volných pracovních míst (uvnitř i mimo společnost), provádění pohovorů, předvýběr kandidátů, ověřování referencí, realizace assessment center, zajišťování testování znalostí, schopností a dovedností, psychometrické testování i zajišťování prověrek bezpečnostní způsobilosti. Vyjednávání podmínek s vybranými kandidáty, uzavírání pracovních i manažerských smluv. 
 • Zavedení a sledování kvantitativních i kvalitativních kritérií pro měření pracovního výkonu. Vytvoření nebo úprava metodiky a provozování systému pravidelného hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců.
 • Zavedení a udržování systému motivace a odměňování zaměstnanců, včetně nepeněžních benefitů a výhod poskytovaných společností. Sledování a vyhodnocování úrovně mezd v konkurenčních společnostech a ve společnostech s podobným předmětem podnikání.
 • Vedení personální a mzdové agendy, včetně výpočtu mezd. Správa administrativních záležitostí, vedení personální dokumentace. Zpracování a analýzu dat o zaměstnancích, vypracovávání personálních statistik a poskytování informací oprávněným subjektům.
 • Implementaci, provoz a rozvoj personálního informačního systému včetně HR portálových řešení.
 • Měření spokojenosti, loajality a motivace zaměstnanců. Zjišťování názorů a postojů zaměstnanců k aktuálním otázkám chodu společnosti. Doporučování a implementace opatření směřujících ke zvýšení spokojenosti, motivace a oddanosti zaměstnanců. 
 • Zavedení a udržování systému vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců. Identifikace potřeb vzdělávání, plánování vzdělávání, hodnocení výsledků a účinnosti vzdělávacích programů. Organizaci programu řízení kariéry a succession planning.
 • Psychologické poradenství a pomoc zaměstnancům při řešení osobních problémů, které by mohly negativně ovlivnit jejich pracovní výkon.
 • Vytvoření a udržování systému řešení disciplinárních problémů a stížností zaměstnanců. Funkce externího ombudsmana společnosti. Zavedení whistle blowing policy.
 • Vytvoření a udržování programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zavedení a udržování systému komunikace se zaměstnanci (např. Intranet, podnikové časopisy, organizace výjezdních zasedání, soutěží, motivačních programů, apod.).
 • Vedení záležitostí sociálních služeb, např. stravování, sportovních a kulturních aktivit zaměstnanců apod.
 • Organizaci programu povinné zdravotní péče o zaměstnance.
 • Zajišťování souladu personální politiky s platnou legislativou, sledování vývoje zákonných opatření upravujících práci s lidskými zdroji.
 • Provádění auditů organizační efektivnosti, provádění restrukturalizací a organizačních změn.
 • Downsizing a outplacement zaměstnanců.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: