Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

DRILL HR Outsourcing

DRILL HR Outsourcing je komplexním produktem, při jehož využití za Vás převezmeme veškeré činnosti při řízení lidských zdrojů. Tyto činnosti pro Vás budou pak v plném rozsahu vykonávat naši konzultanti. Je především vhodný pro společnosti, které se programově soustřeďují na své klíčové aktivity a současně si uvědomují nutnost strukturovaného řízení lidských zdrojů jako jedné z klíčových konkurenčních výhod.

Produkt DRILL HR Outsourcing je naším komplexním produktem, který pokrývá všechny aspekty problematiky řízení lidských zdrojů. Jedná se o souhrn nástrojů zajišťujících soulad mezi zvyšováním pracovního výkonu zaměstnanců, rozvojem jejich schopností, dovedností, motivace a spokojenosti při maximální optimalizaci personálních nákladů.

DRILL HR Outsourcing je především vhodný pro společnosti, které se programově soustřeďují na své klíčové aktivity a současně si uvědomují nutnost strukturovaného řízení lidských zdrojů jako jedné z klíčových konkurenčních výhod.

DRILL HR Outsourcing je definován v těchto oblastech:

 • Plánování pracovních sil a rozpočtování finančních prostředků vynakládaných v oblasti lidských zdrojů v souladu s firemní plánovací metodikou a v návaznosti na klíčové firemní procesy a plánované aktivity a cíle.
 • Zabezpečení konzistence mezi strukturou a počtem pracovních míst a potřebami klíčových procesů ve společnosti tak, aby schopnosti a znalosti každého zaměstnance odpovídaly vždy požadavkům kladeným na příslušnou pracovní pozici.
 • Definování optimálních forem řízení, organizačních struktur a předpokladů (kompetencí) pro jednotlivá pracovní místa. Obsazování volných pracovních míst v souladu s definovanými požadavky (interní a externí nábor).
 • Tvorba systému odměňování a systému zaměstnaneckých výhod včetně vedení personální a mzdové agendy.
 • Řízení pracovního výkonu, motivace, osobního rozvoje, vzdělávání a spokojenosti zaměstnanců.
 • Zabezpečování osobního rozvoje zaměstnanců a řízení kariéry.
 • Řízení firemní kultury a interní komunikace.
 • Plnění povinností vyplývajících z platné legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

DRILL HR Outsourcing je pro Vás schopen zabezpečit všechny konkrétní činnosti vyplývající z výše uvedených oblastí:

 • Úvodní personální audit s cílem identifikovat přesně specifické potřeby a očekávání Vaší společnosti v oblasti práce s lidskými zdroji, analýzu činností vykonávaných ve Vaší společnosti, analýzu pracovních podmínek, analýzu současného stavu organizační struktury, systému motivace zaměstnanců, hodnocení pracovního výkonu a odměňování. Způsob a metody vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, pracovní prostředí i kulturu společnosti. Nedílnou součástí je také detailní poznání pozice společnosti na trhu a specifických podmínek podnikání.
 • Plánování potřeby lidských zdrojů tak, aby společnost mohla podporovat všechny své podnikatelské aktivity a dosáhnout plánovaných cílů.
 • Provádění průzkumů trhu pracovních sil k pozdějšímu využití při vyhledávání a náboru zaměstnanců. Identifikaci potencionálních zdrojů zaměstnanců s požadovanou kvalifikací, sledování konkurenčních nabídek pracovních příležitostí.
 • Nábor zaměstnanců a externích pracovníků zejména s pomocí produktů DRILL Executive Search, DRILL Recruitment, DRILL Temporary a DRILL Assessment Center. Úpravu nebo nastavení efektivního procesu náboru včetně možnosti implementace automatizované IT podpory recruitmentu. Přípravu pracovních náplní a inzerce volných pracovních míst (uvnitř i mimo společnost), provádění pohovorů, předvýběr kandidátů, ověřování referencí, realizace assessment center, zajišťování testování znalostí, schopností a dovedností, psychometrické testování i zajišťování prověrek bezpečnostní způsobilosti. Vyjednávání podmínek s vybranými kandidáty, uzavírání pracovních i manažerských smluv. 
 • Zavedení a sledování kvantitativních i kvalitativních kritérií pro měření pracovního výkonu. Vytvoření nebo úprava metodiky a provozování systému pravidelného hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců.
 • Zavedení a udržování systému motivace a odměňování zaměstnanců, včetně nepeněžních benefitů a výhod poskytovaných společností. Sledování a vyhodnocování úrovně mezd v konkurenčních společnostech a ve společnostech s podobným předmětem podnikání.
 • Vedení personální a mzdové agendy, včetně výpočtu mezd. Správa administrativních záležitostí, vedení personální dokumentace. Zpracování a analýzu dat o zaměstnancích, vypracovávání personálních statistik a poskytování informací oprávněným subjektům.
 • Implementaci, provoz a rozvoj personálního informačního systému včetně HR portálových řešení.
 • Měření spokojenosti, loajality a motivace zaměstnanců. Zjišťování názorů a postojů zaměstnanců k aktuálním otázkám chodu společnosti. Doporučování a implementace opatření směřujících ke zvýšení spokojenosti, motivace a oddanosti zaměstnanců. 
 • Zavedení a udržování systému vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců. Identifikace potřeb vzdělávání, plánování vzdělávání, hodnocení výsledků a účinnosti vzdělávacích programů. Organizaci programu řízení kariéry a succession planning.
 • Psychologické poradenství a pomoc zaměstnancům při řešení osobních problémů, které by mohly negativně ovlivnit jejich pracovní výkon.
 • Vytvoření a udržování systému řešení disciplinárních problémů a stížností zaměstnanců. Funkce externího ombudsmana společnosti. Zavedení whistle blowing policy.
 • Vytvoření a udržování programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zavedení a udržování systému komunikace se zaměstnanci (např. Intranet, podnikové časopisy, organizace výjezdních zasedání, soutěží, motivačních programů, apod.).
 • Vedení záležitostí sociálních služeb, např. stravování, sportovních a kulturních aktivit zaměstnanců apod.
 • Organizaci programu povinné zdravotní péče o zaměstnance.
 • Zajišťování souladu personální politiky s platnou legislativou, sledování vývoje zákonných opatření upravujících práci s lidskými zdroji.
 • Provádění auditů organizační efektivnosti, provádění restrukturalizací a organizačních změn.
 • Downsizing a outplacement zaměstnanců.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: