Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

DRILL Occupational Safety & Health, Fire Protection

Produkt DRILL Occupation Safety & Health, Fire Protection Vám nabízí širokou škálu služeb v oblasti ochrany zdraví při práci, prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, metodické pomoci a poradenství při zabezpečování povinností vyplývajících z platné legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Produkt DRILL Occupation Safety & Health, Fire Protection Vám nabízí širokou škálu služeb v oblasti ochrany zdraví při práci, prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, metodické pomoci a poradenství při zabezpečování povinností vyplývajících z platné legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Na vrcholu těchto služeb stojí outsourcing systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a outsourcing systému požární ochrany.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nabízíme zabezpečení následujících činností:

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví

 • Zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Identifikace a zhodnocení rizik vyplývajících z podnikatelských aktivit Vaší společnosti i konkrétních pracovních činností jednotlivých zaměstnanců.
 • Zpracování a pravidelná aktualizace dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zhodnocení objektů a technologií Vaší společnosti z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Posouzení objektů z pohledu pracovního prostředí. 
 • Vypracování a údržba traumatologického plánu – systému první pomoci při úrazech a haváriích.
 • Vypracování provozních řádů technických zařízení a provozoven.
 • Vypracování seznamu osobních ochranných pracovních pomůcek.
 • Provádění pravidelných prověrek bezpečnosti práce na Vašich pracovištích v souladu s platnou legislativou.
 • Provádění bezpečnostního dozoru nad provozovanými činnostmi Vaší společnosti. 
 • Registrace a evidence pracovních úrazů. Prevence i vyšetřování pracovních úrazů, nemocí z povolání, nehod a havárií, navrhování opatření k eliminaci rizik a znovuopakování těchto negativních událostí. Zpracování veškerých podkladů pro odškodňování pracovních úrazů, jednání s pojišťovnami i se státními orgány dozoru bezpečnosti práce. 
 • Zastupování Vaší společnosti při případných správních řízeních a při kontrolách oprávněných státních orgánů a kontrolních úřadů.
 • Pravidelné informování o změnách legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví i o „best practice“ v daném oboru podnikání.
 • Provedení kategorizace prací.
 • Zajišťování měření škodlivin na pracovištích.
 • Posouzení objektů a zařízení z hlediska bezpečnosti práce ke kolaudačnímu řízení.

Vyhrazená technická zařízení a jiná technická zařízení

 • Zajišťování revizí vyhrazených technických zařízení. 
 • Zajišťování technických prohlídek dalších technických zařízení, kde to vyžadují příslušné předpisy. 
 • Provádění kontrol a revizí elektrického nářadí a spotřebičů. 
 • Provádění revizí a kontrol plynových zařízení. 
 • Provádění revizí a kontrol tlakových nádob a kotlů. 
 • Provádění revizí a kontrol zdvihacích zařízení.

Vzdělávání

 • Vypracování systému vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zabezpečování vstupních i periodických školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v souladu s platnou legislativou, v případě Vašeho požadavku též podle mezinárodních standardů, best practice v daném oboru či podle specifických standardů a požadavků Vaší společnosti.
 • Zabezpečování specifických školení pro konkrétní profese a pracovní činnosti.
 • Zabezpečení školení a zkoušky pracovníků elektro.
 • Zabezpečení školení a zkoušky topičů a obsluh plynových zařízení. 
 • Zabezpečení školení řidičů motorových vozíků. 
 • Zabezpečení školení obsluhy zdvihacích zařízení. 
 • Zabezpečení školení jeřábníků a vazačů. 
 • Zabezpečení školení zaměstnanců při práci ve výškách. 
 • Zabezpečení školení řidičů referenčních vozidel. 
 • Zabezpečení školení obsluhy tlakových nádob. 
 • Zabezpečení školení pro zacházení s jedy a chemickými látkami.

V rámci produktu DRILL Occupation Safety & Health, Fire Protection nabízíme také přípravu Vaší společnosti na provedení certifikace podle mezinárodního standardu OHSAS 18001.

Systém řízení požární ochrany

 • Zavedení komplexního systému řízení požární ochrany.
 • Zhodnocení stavu zabezpečení požární ochrany ve Vaší společnosti.
 • Vypracování a pravidelná aktualizace dokumentace požární ochrany v souladu s platnou legislativou. 
 • Vypracování vnitřních řídicích aktů, směrnic, pracovních postupů a příkazů v oblasti požární ochrany. 
 • Zpracování posouzení požárního nebezpečí a realizace navržených opatření. 
 • Zpracování a pravidelná aktualizace požárních řádů pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím. 
 • Zpracování poplachových a evakuačních plánů a požárních poplachových směrnic. 
 • Zpracování dokumentace zdolávání požárů.
 • Zpracování řádu ohlašoven požáru.
 • Vedení požárních knih. 
 • Zpracování dokumentace o připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany a požárních hlídek.
 • Provádění kontrol a revizí přenosných hasicích přístrojů, hydrantů, požárních vodovodů a suchovodů.
 • Provedení výpočtu potřeby přenosných hasicích přístrojů a spotřeby požární vody.
 • Provádění pravidelných preventivních kontrol požární ochrany. 
 • Zabezpečování činnosti osoby způsobilé v požární ochraně.
 • Zastupování Vaší společnosti při jednání s orgány státního požárního dozoru.

Vzdělávání

 • Vypracování systému vzdělávání v oblasti požární ochrany.
 • Zabezpečení vstupních i periodických školení požární ochrany zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců.
 • Zabezpečení školení požárních hlídek a požárních preventistů.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: