Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

O nás
Principy řízení společnosti

Principy řízení společnosti

Politika kvality

Politika kvality stanovuje základní firemní hodnoty a záměry, které se vedení společnosti zavazuje prosazovat k naplnění strategické vize a mise společnosti.

Vize společnosti

Chceme, aby se každý náš zákazník stal naším dlouhodobým partnerem.

Mise společnosti

Námi poskytované služby musí mít pro naše zákazníky a partnery vždy jasně definovanou přidanou hodnotu. Můžeme být úspěšní pouze tehdy, pokud jsou úspěšní také naši zákazníci a partneři.

I. Vztah k zákazníkům

Požadavky a očekávání – Za všech okolností plnit požadavky našich zákazníků, překračovat jejich očekávání a kvalitou našich produktů a služeb naše zákazníky pozitivně překvapovat. Pozorně našim zákazníkům naslouchat s cílem analyzovat jejich potřeby a očekávání.

Spolehlivost - Požadavky a přání našich zákazníků plnit vždy včas v požadované a očekávané kvalitě. Slibujeme jen to, co můžeme splnit. A vždy to dodržíme.

Efektivnost - Přinášet našim zákazníkům praktická a jednoduchá řešení s jednoznačně definovaným přínosem.

Spolupráce - Úzce spolupracovat a vytvářet oboustranně prospěšný dlouhodobý vztah. Jsme přesvědčeni, že nejlepší řešení je vždy výsledkem společné práce, sdílení znalostí a zkušeností.
Důvěryhodnost - Respektovat a důsledně chránit oprávněné zájmy našich zákazníků.

II. Kvalita poskytovaných služeb

Profesionalita - Princip absolutní profesionality uplatňovat ve všech oblastech naší činnosti. Stanovovat si náročné a reálné provozní, obchodní a finanční cíle, vytvářet podmínky pro jejich naplňování

Inovace - Kontinuální prosperitu společnosti zajistit prostřednictvím poskytování kvalitních konzultačních a ostatních služeb našim zákazníkům a jejich trvalým zlepšováním.

III. Integrita

Ve všech oblastech našeho konání důsledně dodržovat platné zákony, etické principy a profesionální standardy. Za všech okolností zaujímat spravedlivý, objektivní, nezávislý a na faktech založený přístup a vždy jednat podle těchto zásad.

IV. Vztah k partnerům, dodavatelům a třetím stranám

Od našich partnerů a dodavatelů vyžadovat stejně zodpovědný přístup ke kvalitě poskytovaných služeb jako je náš vlastní. Vybíráme si pouze ty partnery a dodavatele, jejichž kvalita, odborná kvalifikace, zákaznický přístup a technická úroveň neustále odpovídá našim vysokým nárokům a zabezpečuje spokojenost našich zákazníků.
S našimi partnery, dodavateli a ostatními zainteresovanými stranami budovat dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu.

V. Pracovníci

Výběr – Výběr pracovníků provádět výhradně na základě jejich profesních a osobních schopností bez jakékoliv diskriminace.

Rozvoj - Plně využívat a rozvíjet tvůrčí potenciál, a dbát na neustálé vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců.

Motivace – Vhodnou osobní motivací, podporou otevřené komunikace, respektováním osobnosti jednotlivce a zlepšováním pracovního prostředí vytvářet podmínky pro loajalitu zaměstnanců a jejich aktivní účast na dosahování výsledků firmy.

VI. Procesní systém řízení společnosti

S využitím norem ISO řady 9000 důsledně realizovat procesní systém řízení firmy (systém managementu kvality – QMS), který je chápán jako příležitost a prostředek k optimalizaci všech firemních procesů a poskytuje nástroje k jejich neustálému zlepšování.

VII. Společenská odpovědnost

Aktivně se hlásíme ke konceptu společenské odpovědnosti a etiky podnikání s cílem přispívat k rozvoji společnosti a zvyšovat kvalitu života jednotlivců i komunit. Vnímáme zodpovědnost nejen za svěřené prostředky, ale i za společnost, v které podnikáme, a které jsme součástí. Společenskou odpovědnost považujeme za náš dlouhodobý závazek a investici do budoucnosti.

V Praze dne 31.5.2011

Certificate_ISO_9001_CZ.pdf


Environmentální politika

Vedení společnosti přijalo v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001 závazek směřující k minimalizaci dopadů jejích činnosti na životní prostředí. Tento závazek definuje v následujících bodech.

I. Soulad s právními předpisy

Plnění legislativních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí je samozřejmou součástí všech činností společnosti na všech stupních řízení.
Soulad činností s právními a jinými požadavky v oblasti ochrany ŽP je pod trvalým dohledem účinného systému kontrol.

II. Prevence a zlepšování kvality životního prostředí

Společnost analyzuje a řídí své činnosti tak, aby co nejúčinněji omezovala jejich negativní dopady na životní prostředí, se zaměřením na:

  • snižování spotřeby zdrojů (vody, elektřiny a dalších energií)
  • snižování vzniku odpadů
  • využívání ekologicky šetrných materiálů, technologií a zařízení

III. Komunikace

O našich zásadách environmentálního chování informujeme naše externí spolupracovníky, partnery a dodavatele a požadujeme od nich stejný přístup k ochraně životního prostředí, prověřujeme zodpovědnost jejich jednání a chování v této oblasti.
K zásadám komunikace patří otevřený přístup k informacím o environmentálních aspektech společnosti, efektivní výměna informací s ostatními zainteresovanými stranami (veřejností, obchodními partnery, orgány státní správy) a vyhodnocování získaných podnětů k dalšímu zlepšování.

IV. Odpovědnost a zvyšování povědomí zaměstnanců

V souladu se současným stavem vědeckého poznání vzdělávat, motivovat a vést zaměstnance k šetrnosti k životnímu prostředí a to nejen v rámci plnění jejich pracovních povinností ve společnosti, ale i mimo ni.
Zvyšovat povědomí zaměstnanců o významu ochrany životního prostředí, o vlivu vykonávaných činností na ŽP a možnostech přispět k minimalizaci negativních dopadů.

V. Systém environmentálního managementu (EMS)

Ve vazbě na systém managementu kvality (QMS) realizovat podle mezinárodní normy ČSN EN 14001 systém environmentálního managementu (EMS), který je základem pro plnění závazků politiky environmentu a trvalé zlepšování environmentálního profilu společnosti.

V Praze dne 31.5.2011

Certificate_ISO_14001_CZ.pdf


Politika dodržování lidských práv

Preambule
Politika lidských práv společnosti DRILL vyjadřuje úctu ke všem lidským právům.

Politika lidských práv vychází z:

  • Všeobecné deklarace lidských práv OSN a Mezinárodních úmluv tvořících Mezinárodní listinu lidských práv;
  • Deklarace o základních principech a právech při práci Mezinárodní organizace práce.

Účel
Politika lidských práv naší společnosti stanovuje zásady pro naše aktivity a chování se ve vztahu k lidským právům.

Rozsah
Tato politika se vztahuje na všechny zaměstnance naší společnosti i na zaměstnance dceřiných a sesterských společností. Dodržování této politiky vyžadujeme i od našich subdodavatelů pracujících v našich prostorách. Tuto politiku prosazujeme i u všech našich subdodavatelů a dodavatelů.

Tato politika shrnuje aspekty lidských práv z jiných politik a směrnic naší společnosti. Při implementaci této politiky se řídíme zákony zemí, ve kterých působíme a zavazujeme se dodržovat veškeré tyto zákony.

Nucená nebo nedobrovolná práce
Nevyužíváme nucenou nebo nedobrovolnou práci jakéhokoliv typu (např. nucená práce, nedobrovolná práce, práce nevyučených osob nebo nedobrovolná práce vězňů); činnost je dobrovolná.

Práce dětí
Nevyužíváme práce dětí. Výraz “dítě” se vztahuje k jakékoliv zaměstnané osobě mladší 15 let (nebo 14 let v zemích, kde to připouští zákon), nebo k osobě, která nedosáhla věku pro ukončení povinné školní docházky, nebo k osobě, která nedosáhla minimálního věku pro zaměstnání daného zákonem v zemi, podle toho, která z možností je vyšší. Podporujeme užívání zákonem povolených programů učňovských středisek, které splňují všechny zákony a nařízení vztahující se na takové programy učňovských středisek.

Odměny a výhody
Plníme všechny příslušné zákony a nařízení týkající se mezd a pracovní doby včetně minimální mzdy, přesčasových hodin, úkolové sazby a dalších složek platu, a bude poskytovat zákonem nařízené výhody.

Nediskriminace
Nediskriminujeme žádného uchazeče při najímání a zaměstnávání zaměstnanců z důvodu rasy, náboženství, věku, národnosti, sociálního nebo etnického původu, sexuální orientace, pohlaví, identity pohlaví, rodinného stavu, těhotenství, politické příslušnosti nebo invalidity.

Úcta a důstojné chování
S každým zaměstnancem zacházíme s respektem a nepoužíváme tělesné tresty, hrozby násilím nebo jiné formy fyzického násilí nebo obtěžování.

Svoboda sdružování
Respektujeme zákonná práva zaměstnanců na sdružování nebo na nezapojování se do zaměstnaneckých organizací včetně odborových organizací. Vytváříme příznivé zaměstnanecké podmínky a udržujeme účinné programy komunikace se zaměstnanci jako prostředek rozvíjení pozitivních vztahů se zaměstnanci.

Zdraví a bezpečnost práce
Zajišťujeme svým zaměstnancům bezpečné a zdravé pracoviště, v souladu s veškerými příslušnými zákony a nařízeními. V souladu s těmito povinnostmi implementujeme efektivní programy, jež zahrnují ochranu života, prošetřování událostí, chemickou bezpečnost, ergonomii, atd., a zajišťujeme stejný standard v oblasti zdraví a bezpečnosti práce ve všech prostorách, které poskytne svým zaměstnancům. Máme implementovány řídící systémy za účelem splnění těchto požadavků.

Ochrana životního prostředí
Provádíme svou činnost způsobem, který chrání životní prostředí. Plníme veškeré příslušné zákony, nařízení a normy týkající se životního prostředí, jako jsou požadavky týkající se manipulace a likvidace chemických produktů a odpadů, recyklace, manipulace a vypouštění průmyslových odpadních vod, řízení emisí unikajících do ovzduší, a dodržovat plnění veškerých povolení a hlášení týkajících se životního prostředí. Máme implementovány řídící systémy za účelem splnění těchto požadavků.

Zákony, včetně nařízení a jiné právní požadavky
Plníme veškeré příslušné zákony a nařízení ve všech místech, kde dodavatel provádí svou podnikatelskou činnost.

Etika
Vždy postupujeme v souladu s nejvyššími etickými zásadami. Dodržujeme veškeré zákony a nařízení týkající se úplatkářství, korupce a zakázaných obchodních praktik. Nečiníme žádné nabídky, přísliby, nerealizujeme ani neprovádíme jakékoliv plateb ani dary (ať už se jedná o peněžní obnos, nebo jakoukoliv cennost), přímo nebo nepřímo, ve prospěch kohokoliv, za účelem ovlivnění nebo přemluvení kohokoliv, aby ovlivnili rozhodnutí ve prospěch naší společnosti, dceřiných či sesterských společností, ani kohokoliv jiného.

V Praze dne 20. 9. 2012


Etická a etnická politika

Společnost DRILL:

  • striktně dodržuje všechny platné zákony České republiky, závazky vyplývající z mezinárodních smluv, ke kterým se Česká republika připojila i profesionální standardy a etické principy. Kromě toho má naše společnost vypracován vlastní kodex etických hodnot, které určují standardy chování a jednání společnosti a jejích zaměstnanců,
  • netoleruje žádnou formu korupce ani úplatkářství,
  • důsledně respektuje práva zaměstnanců,
  • podporuje rovnost příležitostí a rovné zacházení se svými zaměstnanci bez ohledu na jejich barvu pleti, rasu, národnost, sociální původ, případné postižení, sexuální orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení jakož i jejich pohlaví nebo věk,
  • respektuje osobní důstojnost, soukromou sféru a osobnostní práva každého jedince.

V Praze dne 20. 9. 2012