Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Pro zákazníky
DRILL Training
DRILL Speciální dovednosti

DRILL Speciální dovednosti

S rostoucími nároky na všechny kategorie zaměstnanců se zvyšuje i rozsah potřebných znalostí a dovedností. Stále častěji je potřeba efektivně propojit tvrdé (odborné) a měkké dovednosti. Součástí komplexního rozvoje zaměstnanců by proto mělo být vzdělávání provázané ve všech oblastech.

Společnost DRILL Vám proto nabízí i speciální tréninky, které jsou zaměřeny na rozvoj speciálních dovedností a znalostí učených pro konkrétní pozice.

 

Bezpečnost

Bezpečnost obchodních zástupců

Cílová skupina:

Obchodní zástupci a jejich přímí nadřízení, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku při převozu zboží a hotovosti a rizikovým situacím při prodejních aktivitách.

Cíl:

Cílem programu je, aby se účastníci seznámili s technikami pozorování a prevence rizik při jejich každodenních aktivitách. Absolvování kurzu účastníkům umožní:

 • Naučit se rozpoznat nebezpečnou situaci.
 • Odhalit, zda je na trase sledován(a).
 • Procvičit techniky pozorování.
 • Naučit se zvládnout krizovou situaci, které může být vystaven(a).

Obsah:

 • Případové situace a jejich rozbor.
 • Pozorování jako základ prevence.
 • Preventivní opatření.
 • Napadení, krádež.

Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi a normami

Cílová skupina:

Seminář je vhodný pro pracovníky, kteří mají na starosti interní dokumentaci, kvalitu podnikových směrnic, a také pro každého, kdo se podnikovými směrnicemi musí řídit. Ocení ho především ti, kdo stojí o to, aby interní směrnice podporovaly zájem firmy.

Cíl:

Ukázat přínosy efektivnější práce v oblasti práce s interní dokumentací, směrnicemi a normami. Poukázat na jazyková úskalí v dokumentaci. Absolvování intenzivního výcviku účastníkům umožní:

 • Zkvalitnit firemní kulturu zlepšením „vnitřní legislativy“.
 • Předat podněty a věcné argumenty, proč je to důležité.

Obsah:

 • Typické přínosy a typická úskalí interních směrnic (norem).
 • Význam stručného a jednoznačného vyjadřování v textu směrnic.
 • Generální úklid ve firmě má v mnoha případech začít právě v jejích směrnicích.
 • Směrnice jakožto možný průsečík střetu zájmů.
 • Směrnice a procesně řízená organizace.
 • Směrnice jakožto dobré východisko pro všeobecně prospěšný firemní konsensus.
 • Jazykové aspekty v interní dokumentaci.
 • Aktualizace směrnic.


HR

HR Partner businessu

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen personálním manažerům a specialistům, majitelům a manažerů firem, kteří chtějí rozvíjet efektivní fungování řízení lidských zdrojů jako jednoho z nástrojů podpory jejího výkonu.

Cíl:

Absolvování vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Uvědomit si strategický význam řízení lidských zdrojů v současném ekonomickém prostředí.
 • Zanalyzovat aktuální situaci v oblasti řízení lidských zdrojů firmy a aktuální roli personálních manažerů a specialistů.
 • Získat inspirace pro interní personální marketing – jak posílit prestiž řízení lidských zdrojů – změna role personalistů jako strategických partnerů, poradců, koučů manažerů firmy.

Obsah:

 • Strategický význam řízení lidských zdrojů v současném ekonomickém prostředí, co ho aktuálně ovlivňuje a proč.
 • Strategie managementu lidských zdrojů, jak ji prakticky nastavit, s jakými východisky při tom počítat.
 • Jak zvýšit kompetence manažerů firmy jako partnerů v oblasti ŘLZ.
 • Vlastní analýza aktuální role personálních manažerů a specialistů ve firmě, příčin současného stavu a možností pozitivního rozvoje.
 • Kompetence personalistů jako partnerů, sebehodnocení vlastních silných a slabých stránek, akční plán vlastního rozvoje.
 • Zákaznický přístup k řízení lidských zdrojů:
  • Jak nastavit zefektivnit partnerský vztah s manažery firmy – „zákaznické analýzy“ v oblasti řízení lidských zdrojů.
  • Zdokonalování „služeb“ v roli partnera.
  • Propagace služeb.
  • Podpora větší orientace řízení lidských zdrojů na firemní procesy.
  • Podpora pozitivních vztahů s manažery  na všech stupních řízení.
  • Podpora interní komunikace jako jednoho z nástrojů  rozvoje řízení lidských zdrojů – systémový přístup, partnerský přístup.

HR v praxi pro manažery

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen majitelům firem a manažerům, kteří odpovídají za praktické řízení lidských zdrojů firmy.

Cíl:

Absolvování vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Uvědomit si strategický význam řízení lidských zdrojů v současném ekonomickém prostředí.
 • Zanalyzovat aktuální situaci v oblasti řízení lidských zdrojů firmy.
 • Naučit se prakticky tvořit strategii managementu lidských zdrojů.
 • Zvládnout základní zásady, jak nastavit nosný systém managementu lidských zdrojů firmy jako aktivního nástroje podpory jejího výkonu.

Obsah:

 • Strategický význam řízení lidských zdrojů v současném ekonomickém prostředí, co ho aktuálně ovlivňuje a proč.
 • Strategie managementu lidských zdrojů, jak ji prakticky nastavit, s jakými východisky při tom počítat.
 • Klíčové faktory výkonu firmy – vliv procesního řízení lidských zdrojů na jejich podporu.
 • Základní zásady, jak v praxi nastavit funkční systém managementu lidských zdrojů od odpovědností až po jeho efektivní fungování – jak nastavit požadavky na způsobilost, na pracovní místa, jak vybírat zaměstnance a řídit jejich integraci do firmy, jak řídit (hodnotit) pracovní výkon, jak systematicky zabezpečovat rozvoj zaměstnanců, jak je motivovat a odměňovat, jak podporovat dobré pracovní vztahy…

Trenér profesionál

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen interním i externím lektorům a školitelům, kteří usilují o zvýšení profesionality vzdělávacích programů.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je osvojit si a uvést do praxe účinné postupy vzdělávání dospělých a zvýšit efektivitu školení. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Navrhnout, připravit a efektivně vést interaktivní vzdělávací program.
 • Využívat různé tréninkové přístupy a metody v praxi.
 • Profesionálně pracovat se zpětnou vazbou a hodnocením účastníků.
 • Implementovat výsledky hodnocení do vzdělávacího procesu.

Obsah:

Specifika vzdělávání dospělých:

 • Cesty ke změnám myšlenkových procesů a postojů.
 • Osvědčené didaktické postupy.

Tréninkový cyklus: Analýza výcvikových potřeb.

 • Návrh vzdělávacího programu.
 • Vlastní realizace.
 • Vyhodnocení vzdělávacího programu.

Lektorské dovednosti:

 • 3 P – klíčové prvky úspěchu lektora (příprava, účastníci, proces).
 • Navázání kontaktu s posluchači a udržení zájmu.
 • Názorné pomůcky, didaktická technika a jejich účinné využití v praxi.
 • Problémoví účastníci a techniky práce s nimi.
 • Průvodce jednotlivými fázemi výcvikového programu (příprava, zahájení, hlavní část, závěr).
 • Program vlastního profesního růstu.


IT

Jak zajistit efektivitu nákladů do IT služeb

Cílová skupina:

Cílovou skupinou tohoto vzdělávacího programu je management společnosti.

Cíl:

Účastníci školení si osvojí základní principy hodnocení přínosů IT aktivit pro činnost firmy z pohledu dosažení firemních cílů a vynaložených nákladů, poslání a firemní připravenosti. Absolvování intenzivního výcviku účastníkům umožní:

 • Identifikovat příznaky jednotlivých nedostatků ve stávající organizaci.
 • Identifikovat optimální stav řízení IT služeb řízených přidanou hodnotou pro organizaci.
 • Osvojit si postup při hodnocení stávajícího stavu a odstraňování nejvážnějších nedostatků.

Volitelné:

 • Řízení změn – kritické prvky při zavádění organizační změny za účelem dosažení zlepšení přidané hodnoty IT.

Obsah:

 • Základní pojmy a definice.
 • Nejčastější problémy signalizující potřebu řízení přidané hodnoty IT.
 • Jaké je společná charakteristika firmy řízené přidanou hodnotou.
 • Příklady postupu při hodnocení současného stavu firmy – IT náklady/ přidaná hodnota.
 • Jaký postup zvolit při inicializaci změny přístupu k IT nákladům/ přínosům.

Volitelné:

 • Jak řídit zavedení komplexní změny přístupu k IT nákladům/přínosům.

Jak zajistit provoz firmy v krizových situacích

Cílová skupina:

Cílovou skupinou tohoto vzdělávacího programu je management společnosti.

Cíl:

Účastníci školení si osvojí základní principy „business continuity“, hodnocení kritičnosti jednotlivých činností firmy z pohledu firemního poslání a firemní připravenosti k řízenému řešení jednotlivých krizových scénářů. Absolvování intenzivního výcviku účastníkům umožní:

 • Identifikovat firemní procesy a jejich důležitost z pohledu firmy jako celku.
 • Identifikovat možná nebezpečí a vytvořit scénáře, na které je vhodné se zaměřit.
 • Identifikovat krizový tým, jeho složení a odpovědnosti.

Volitelné:

 • Jak připravit a testovat plán obnovení IT služeb v návaznosti na firemní plán.

Obsah:

 • Základní pojmy a definice.
 • Co je firemní proces.
 • Důležitost/ kritičnost procesů v návaznosti na zaměření firmy.
 • Typické krizové scénáře.
 • Typické složení krizového týmu a základní role.
 • Doporučená dokumentace a její vlastnictví, role a údržba.

Volitelné:

 • Návaznost IT služeb na firemní procesy a jejich kritičnost.
 • Jak se tvoří DRP pro IT služby.
 • Jak se testuje a udržuje DRP.

Metodika ITIL

Cílová skupina:

Odborníkům a specialistům z útvarů informatiky (nejen), kteří se chtějí seznámit se s procesním řízením v oblasti dodávek IT služeb za pomoci „IT Infrastructure Library“. Ta může být mj. předpokladem pro zavádění či zlepšování IT procesů, certifikaci, atd.

Cíl:

Cílem rozvojového programu je seznámit účastníky s principy globální „metodiky“ ITIL, pomocí které lze certifikovat jednotlivce (kvalifikace ITIL) nebo auditovat/certifikovat firmy (ISO 20000). Absolvování intenzivního výcviku účastníkům umožní:

 • Zorientovat se, jak a proč se musí vyjasňovat očekávání mezi IT a uživatelem (zákazníkem).
 • Objasnit, proč dochází k odlišnému pohledu na oddělení IT, které se staví do pozice „nezávislého“ poskytovatele IT služeb.

Obsah:

 • Přehled metodického rámce ITIL.
 • Novinky ITILu.
 • Procesní řízení v IT službách.
 • Co znamená IT Service Management.
 • Přehled IT Infrastructure Library (ITIL).
  • obsah, přehled a využití
  • filozofie, přínosy
  • knihovna procesů, funkcí, rolí, metrik, atd.
 • Souvislosti s ISO 20000, SOX a auditem.

Z "ajtáka" odborným konzultantem

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen IT specialistům, programátorům, technikům, vedoucím IT týmů.

Cíl:

Na základě analytických rozhovorů se zkušenými IT specialisty vznikl souhrn nejčastějších nedorozumění a myšlenkových minutí, se kterými se v komunikaci s laiky setkávají.  Zároveň vznikl také praktický návod, jak se těmto lapsům vyhnout. Cílem tohoto programu je pomoci účastníkům překonat komunikační bariéry dané specifickou odborností a umožnit jim hledat cesty k lepšímu vzájemnému pochopené při komunikaci s laikem. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Osvojit si základní techniky řízení vlastního času a prioritizace úkolů.
 • Naučit se aktivně komunikovat v rámci IT týmu a využívat vybraných asertivních technik (asertivní ne, konstruktivní zpětná vazba).
 • Naučit se efektivně vést rozhovor s IT laikem, získávat potřebné informace a dovést jej k jednoznačnému definování požadavků.
 • Naučit se srozumitelným jazykem argumentovat v situacích, kdy je třeba IT laikovi popsat technické/odborné komplikace.
 • Naučit se v průběhu jednání efektivně sebeprezentovat a posilovat dobré jméno firmy.

Obsah:

 • Oblast IT z pohledu IT laika – jak nás IT laici vidí a co od nás očekávají?
 • Time management v IT praxi, náměty na efektivní řízení vlastního pracovního času.
 • Princip proaktivity ve vztahu týmovým kolegům i IT laikům.
 • Osobní odpovědnost za komunikaci a naplnění jejích cílů v rámci IT týmu i mimo něj, aktivní vedení rozhovoru s kolegy i laiky.
 • Vybrané asertivní techniky v IT praxi.


Logistika

Logistika, jak získat pro firmu konkurenční výhodu

Cílová skupina:

Vzdělávací program je určen manažerům, supervizorům a mistrům, kteří potřebují rozvíjet a prohlubovat znalosti v oblasti logistiky a pomocí těchto znalostí zvýšit efektivitu stávajících logistických procesů, zvýšit spolehlivost a optimalizovat náklady

Cíl:

Cílem programu je předat účastníkům komplexní pohled na oblast logistiky a zajistit, aby se účastníci dozvěděli a prakticky si vyzkoušeli techniky či postupy, pomocí kterých mohou zlepšit logistické procesy a získat tak pro firmu výraznou konkurenční výhodu. Absolvování kurzu účastníkům umožní:

 • Získat celkový pohled na logistiku, seznámit se s principy fungování logistiky v kontextu firmy.
 • Naučit se jak logistika podporuje rozvoj firmy, jak správně definovat odpovědnosti a pravomoci.
 • Naučit se chápat logistické procesy jako zdroj konkurenční výhody společnosti, definovat a prosazovat politiku logistiky ve firmě.
 • Naučit se analyzovat současný stav a stanovit cíle logistiky a klíčové ukazatele a zavést logistický controlling.
 • Zlepšit logistické procesy ve své působnosti.   

Obsah:

 • Logistika a výkonnost firmy, odpovědnosti a pravomoci.
 • Vnější prostředí a jeho vliv na firmu a logistiku.
 • Analýza situace ve vlastní společnosti, stanovení cílů.
 • Logistické procesy a kontroling – metodika a přínos.
 • Organizace, komunikace a vliv na výkonnost firmy.
 • Moderní logistické koncepty, supply chain management.

Logistická strategie, jak podpořit firemní cíle a pozici na trhu

Cílová skupina:

Vzdělávací program je určen manažerům, supervizorům a mistrům, kteří potřebují rozvíjet a prohlubovat znalosti v oblasti logistiky a pomocí těchto znalostí zvýšit efektivitu stávajících logistických procesů a zajistit lepší podporu firemních cílů a posílit tak postavení na trhu.

Cíl:

Cílem programu je vysvětlit účastníkům důležitost stanovení logistické strategie ve firmě a zajistit, aby se účastníci dozvěděli i prakticky si vyzkoušeli metodiku a postupy, pomocí kterých lze tuto strategii stanovit. Absolvování kurzu účastníkům umožní:

 • Seznámit se s vazbou mezi cíli a strategií firmy a logistiky.
 • Seznámit se s variantami logistických strategií a naučit se rozpoznat, která je pro jejich situaci nejvhodnější.
 • Naučit se metodiku stanovení logistické strategie.
 • Naučit se jak analyzovat současný stav, jak stanovit cíle logistiky a jak vyhodnocovat jejich dosahování.
 • Zlepšit systém plánování a řízení logistických procesů.
 • Získat přehled o informačních technologiích pro logistiku.

Obsah:

 • Logistické cíle a jejich vazba na výkonnost firmy.
 • Logistické strategie, jejich tvorba a vazba na vnější prostředí.
 • Analýza stavu logistiky a definování a prosazování strategie.
 • Logistické koncepce, vztah kvality, nákladů a pružnosti.
 • Logistický audit, plány a metody na zlepšení stavu.
 • Měření výkonnosti, kvality a spolehlivosti.

Řízení logistiky, jak zvýšit efektivitu, kvalitu a snížit náklady

Cílová skupina:

Vzdělávací program je určen manažerům, supervizorům a mistrům, kteří potřebují dále rozvíjet a prohlubovat znalosti v oblasti logistiky a pomocí těchto znalostí zlepšit řízení a kontrolu stávajících logistických procesů a optimalizovat náklady a kvalitu.

Cíl:

Cílem programu je předat účastníkům detailnější pohled na oblast řízení logistiky a zajistit, aby se účastníci dozvěděli a prakticky si vyzkoušeli řadu technik či postupů, pomocí kterých mohou zlepšit řízení a kontrolu logistických procesů a získat tak pro firmu výraznou konkurenční výhodu. Absolvování kurzu účastníkům umožní:

 • Získat celkový pohled na logistiku, Seznámit se s principy fungování logistiky v kontextu firmy.
 • Naučit se správně organizovat logistiku, nastavit a rozvíjet logistický management systém.
 • Naučit se identifikovat a vypočítat logistické výkony a náklady a nastavit klíčové ukazatele.
 • Zlepšit logistické procesy prostřednictvím zavedení controllingu.   

Obsah:

 • Logistické procesy, organizace a komunikace.
 • Logistický management systém, hodnocení úspěšnosti.
 • Optimalizace reportingu, proces zlepšování.
 • Klíčoví ukazatelé – systém, struktura, příklady.

Řízení zásob, jak zlepšit služby zákazníkům a snížit náklady

Cílová skupina:

Vzdělávací program je určen manažerům, supervizorům, mistrům a plánovačům, kteří potřebují rozvíjet a prohlubovat znalosti v oblasti řízení zásob a pomocí těchto znalostí zlepšit stávající logistické, výrobní a nákupní procesy a optimalizovat náklady.

Cíl:

Cílem programu je předat účastníkům komplexní pohled na oblast řízení zásob a zajistit, aby se účastníci dozvěděli a prakticky si vyzkoušeli řadu technik či postupů, pomocí kterých mohou zlepšit zásobovací procesy a optimalizovat hladinu zásob a zlepšit tak služby zákazníkům a zároveň snížit náklady. Absolvování kurzu účastníkům umožní:

 • Získat celkový pohled na řízení zásob, seznámit se s funkcí zásob v kontextu firmy.
 • Naučit se jak identifikovat a používat kritéria pro kategorizaci zásob.
 • Naučit se jak určit skladové položky a jak nastavit hladiny zásob.
 • Naučit se analyzovat současný stav a stanovit systém pro doplňování zásob.
 • Zlepšit procesy řízení zásob a optimalizovat náklady na držení zásob.   

Obsah:

 • Funkce a lokalizace zásob, zásoby a náklady.
 • Kategorizace položek, stanovení skladových položek.
 • Nastavení hladin zásob, předpověď spotřeby.
 • Řízení hladin zásob, doplňování zásob, velikost objednávek.
 • Jak snížit zásoby a vyhodnotit ekonomiku systému řízení zásob.

Skladování, jak zlepšit rychlost, spolehlivost a hospodárnost

Cílová skupina:

Vzdělávací program je určen manažerům, supervizorům a mistrům, kteří potřebují rozvíjet a prohlubovat znalosti v oblasti skladování a pomocí těchto znalostí zvýšit efektivitu stávajících skladovacích, výrobních a distribučních procesů a optimalizovat tak náklady.

Cíl:

Cílem programu je předat účastníkům komplexní pohled na oblast skladování a zajistit, aby se účastníci dozvěděli i prakticky vyzkoušeli možné varianty řešení skladovacích operací a byli schopni určit možnosti zlepšení skladovacích procesů a získat tak pro firmu výraznou konkurenční výhodu. Absolvování kurzu účastníkům umožní:

 • Získat celkový pohled na skladování, seznámit se s možnostmi řešení.
 • Naučit se jak správně nastavit skladové operace aby podporovaly rozvoj firmy.
 • Seznámit se s dostupnými skladovými systémy a skladovými technologiemi.
 • Naučit se analyzovat současný stav a stanovit cíle a klíčové ukazatele a zavést hodnocení výkonnosti.
 • Zvýšit efektivitu a kvalitu skladovacích procesů.

Obsah:

 • Sklad a jeho funkce.
 • Provoz skladu, lokace, skladové operace, tok materiálu, manipulace, balení.
 • Návrh a vybavení skladu – zóny, vybavení, skladovací a manipulační technika.
 • Řízení skladových operací a lidských zdrojů.
 • Zabezpečení skladu, bezpečnost práce.


Nákup

Nákup, jak zvýšit spolehlivost dodávek a snížit náklady

Cílová skupina:

Vzdělávací program je určen manažerům, supervizorům a samostatným nákupčím, kteří potřebují rozvíjet a prohlubovat znalosti v oblasti nákupu a pomocí těchto znalostí zvýšit efektivitu stávajících nákupních procesů, zvýšit spolehlivost dodávek a snížit nákupní ceny a optimalizovat náklady.

Cíl:

Cílem programu je předat účastníkům komplexní pohled na oblast nákupu a zajistit, aby se účastníci dozvěděli i prakticky vyzkoušeli techniky a postupy, pomocí kterých mohou zlepšit nákupní procesy a získat tak pro firmu výraznou konkurenční výhodu. Absolvování kurzu účastníkům umožní:

 • Získat celkový pohled na nákup, seznámit se s principy fungování nákupu v kontextu firmy.
 • Naučit se jak nákupní strategie podporuje rozvoj firmy a metodiku stanovení této strategie.
 • Naučit se analyzovat současný stav a stanovit cíle nákupu, nákupní postupy, klíčové ukazatele a zavést nákupní controlling.
 • Efektivně organizovat operativní nákup a zvýšit výkonnost nákupu.   

Obsah:

 • Nákup a výkonnost firmy, matice strategického postavení nákupu.
 • Co všechno je obsahem nákupu, role nákupu ve firmě, strategický a operativní nákup.
 • Nákupní a zásobovací strategie, druhy nákupu a organizace nákupu.
 • Měření výkonnosti, kvality a spolehlivosti nákupu.
 • Motivace nákupního týmu.

Nákupní procesy, jak zvýšit efektivitu a snížit náklady

Cílová skupina:

Vzdělávací program je určen manažerům, supervizorům a samostatným nákupčím, kteří potřebují dále rozvíjet a prohlubovat znalosti v klíčových oblastech nákupu a pomocí těchto znalostí zvýšit efektivitu stávajících nákupních procesů, zvýšit spolehlivost dodávek a snížit nákupní ceny a optimalizovat náklady.

Cíl:

Cílem programu je předat účastníkům detailnější pohled na klíčové oblasti nákupu a zajistit, aby se účastníci dozvěděli a prakticky si vyzkoušeli řadu technik či postupů, pomocí kterých mohou zlepšit nákupní procesy a získat tak pro firmu výraznou konkurenční výhodu. Absolvování kurzu účastníkům umožní:

 • Získat podrobnější přehled o klíčových nákupních procesech a vazbách mezi nimi a ostatními úseky firmy.
 • Naučit se jak nákupní strategie podporuje rozvoj firmy a metodiku stanovení této strategie.
 • Naučit se řídit dodavatele v návaznosti na nákupní a firemní strategii.
 • Naučit se analyzovat současný stav, stanovit cíle nákupu a klíčové ukazatele a zavést nákupní controlling.
 • Efektivně organizovat operativní nákup a zvýšit výkonnost a spolehlivost nákupu.   

Obsah:

 • Nákupní procesy, organizace a komunikace.
 • Nákupní postupy a kontrolní mechanismy.
 • Komoditní strategie, řízení cen a rizik.
 • Řízení a optimalizace dodavatelů – výběr, hodnocení.
 • Nákupní controlling – metodika a ukazatelé.
 • Smluvní vztahy, etický kodex.


Výroba

Program pro mistry ve výrobě aneb není mistr jako MISTR

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen vedoucím pracovníkům ve výrobních podnicích, kteří ve firmě fungují jako nejnižší úroveň managementu.

Cíl:

Cílem programu je předat účastníkům základní manažerské dovednosti při práci s týmem včetně oblasti komunikace, time managementu a sebeřízení. Absolvování vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Seznámit se se zodpovědností, vyplývající z jejich vedoucí role a uvědomit si ji.
 • Vytvořit vedoucí styl, orientovaný na cíle, na člověka a na tým.
 • Seznámit se se základními komunikačními technikami a naučit se je používat.
 • Seznámit se s instrumenty vedení lidí a naučit se je používat.
 • Probudit v sobě chuť vést lidi aktivně a vědomě.
 • Stát se vedoucími osobnostmi s vlastním profilem.
 • Seznámit se s principy time managementu a sebeřízení.

Obsah:

MISTR vede tým

 • Zodpovědnost a role manažera.
 • Motivační nástroje – přehled.
 • Základy vedení, styly vedení.
 • Přehled všech instrumentů vedení.
 • Základy spolupráce, řízení spolupráce.
 • Očekávací rozhovor jako základní manažerský nástroj.
 • Řízení výkonu spolupracovníků.
 • Kontrola a zpětná vazba jako nástroje vedení.
 • Řešení kritických situací (umění dohody; transakční analýza).

MISTR řídí sebe a svůj čas

 • Zásady pro stanovování priorit a plánování.
 • Delegování jako nástroj time-managementu.
 • Sebepoznání jako cesta k práci na sobě.
 • Zvládání stresu a emočních situací.
 • Asertivita jako nástroj time-managementu a self-managementu.

MISTR komunikuje

 • Rozdíly mezi manažerskou a „nemanažerskou“ komunikací.
 • Verbální komunikace a její specifika (filtr, otázky, naslouchání).
 • Informační transfer a jeho čistota (vysílač-přijímač).
 • Neverbální komunikace a její možnosti.
 • Vědomí a podvědomí při komunikaci (model ledovce).
 • Prezentační dovednosti a rétorika.
 • Zvládání trémy, řízení diskusí s plénem.

Řízení výroby, jak zvýšit efektivitu, kvalitu a snížit náklady

Cílová skupina:

Vzdělávací program je určen manažerům, supervizorům a mistrům, kteří potřebují rozvíjet a prohlubovat znalosti v oblasti metod řízení výroby a pomocí těchto znalostí zvýšit efektivitu a výkonnost stávajících výrobních procesů a optimalizovat náklady.

Cíl:

Cílem programu je předat účastníkům komplexní pohled na oblast řízení výroby a zajistit, aby se účastníci dozvěděli i prakticky vyzkoušeli řadu technik či postupů, pomocí kterých mohou zlepšit výrobní procesy a získat tak pro firmu výraznou konkurenční výhodu. Absolvování kurzu účastníkům umožní:

 • Naučit se správně organizovat výrobu, nastavit a rozvíjet výrobní management systém.
 • Naučit se analyzovat současný stav a správně stanovit cíle výroby a zavést výrobní controlling.
 • Naučit se identifikovat a vypočítat výrobní výkony a náklady a nastavit klíčové ukazatele.
 • Efektivně organizovat výrobu a zvýšit výkonnost a produktivitu výroby.

Obsah:

 • Systém plánování a řízení výroby.
 • Analýza současného stavu a definice cílů výroby, zavedení výrobního controllingu.
 • Výrobní výkony, náklady a kapacita, ekonomika a klíčové ukazatele.
 • Výrobní logistika, jak správně využívat funkci MRP.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: