Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Pro zákazníky
DRILL Training
DRILL Dovednosti pro efektivní práci

DRILL Dovednosti pro efektivní práci

Každý se zaměstnanců hraje důležitou roli při dosahování cílů a strategie společnosti. Aby mohl zaměstnanec přispívat k naplnění těchto cílů, je potřeba, aby svou práci vykonával efektivně, a k tomu potřebuje kromě tvrdých (odborných) dovedností i specifické dovednosti tzv. měkké.

Společnost DRILL nabízí tréninky určené pro rozvoj měkkých dovedností, které povedou ke zvýšení efektivity práce. Tyto tréninky rozvíjejí základní měkké dovednosti, jakými jsou komunikace, prezentace, zvládání stresu, organizace času, asertivita apod., ale také pokročilejší jako je etiketa, osobní marketing či kreativita. Vždy jsou vedeny interaktivní formou s maximálním zapojením účastníků.

 

 

Asertivita 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen všem lidem, kteří usilují o efektivní komunikaci a zdravé sebeprosazování se.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit dovednosti asertivně komunikovat a řešit konkrétní situace z každodenní praxe účastníků. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Uvědomit si rozdíly mezi asertivní, pasivní a agresivní komunikací.
 • Zahájit, vést a ukončit rozhovor.
 • Požádat druhé o laskavost.
 • Prosadit oprávněné požadavky.
 • Umět odhalit a bránit se manipulaci.
 • Asertivně řešit každodenní situace z praxe.

Obsah:

 • Principy asertivní komunikace.
 • Styly jednání.
 • Pasivní, agresivní nebo asertivní?
 • Definice a pojetí asertivity.
 • Stavební kameny asertivity – nácvik jednotlivých dovedností.
 • Laskavost nebo oprávněný požadavek?
 • Aktivní vedení hovoru a umění naslouchat.
 • Jak se bránit manipulaci.
 • Empatická asertivita.
 • Asertivní techniky a řešení konfliktů.
 • Řešení konkrétních situací z praxe účastníků.


Efektivní komunikace v pracovním vztahu 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen zejména vyššímu a střednímu managementu a skupinám zaměstnanců, kteří managementu reportují.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je rozvinout a zautomatizovat individuální schopnosti zaměstnanců komunikovat stručně, jasně a účinně. Program je orientován na písemnou vnitrofiremní komunikaci a ústní prezentace na poradách a jednáních. Absolvování intenzivního vzdělávacího účastníkům umožní:

 • Rozvinout schopnost efektivně komunikovat své názory, myšlenky a návrhy řešení.
 • Jasně a jednoznačně sdělovat informace.
 • Účinně argumentovat a prezentovat návrhy se zaměřením na cílovou skupinu.
 • Rychle se zorientovat a porozumět případným nejasným sdělením.

Obsah:

 • Smysluplná komunikace a zpětná vazba.
 • Kdy je komunikace efektivní?
 • Komunikační cyklus a zásady efektivní komunikace.
 • Model efektivního sdělování informací.
 • Model efektivního přijímání informací.
 • Postoje a motivace posluchačů v komunikaci.
 • Zásady efektivní komunikace s nadřízenými/podřízenými.
 • Akční plán dalšího rozvoje.


Etiketa ve firemní praxi

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen všem, kteří nechtějí ponechat svou pracovní kariéru náhodě a kteří si plně uvědomují zásadní význam znalosti pravidel etikety pro jejich další rozvoj.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je rozvinout individuální schopnosti pracovníků prezentovat sami sebe v každé situaci. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Zvýšit svůj profesionální image.
 • Využít první dojem ve prospěch pozitivních výsledků. 
 • Přesvědčivě komunikovat své názory a řešení.
 • Osvojit si základní společenská pravidla etikety.
 • Zamyslet se nad efektivním využitím pracovního času.
 • Uvědomit si prostor pro další zvyšování vlastních kompetencí.

Obsah:

 • Image a jeho význam.
 • Osobní a rozšířený image.
 • Úrovně oblékání mužů a žen.
 • Dress code.
 • Význam prvního dojmu. 
 • Využití slovní a mimoslovní komunikace ve svůj prospěch.
 • Vybrané kapitoly společenského chování. 
 • Uvítání, pozdrav, vizitky, oslovování, představování, v restauraci, zvyky u stolu.
 • Podnikové (firemní) akce.
 • Telefonní a písemná etika.
 • Úspěšný začátek a závěr dne.


Improvizace v komunikaci

Cílová skupina:

Rozvojový program je určen všem zaměstnancům, kteří chtějí umět komunikovat v pracovním prostředí s lehkostí a kreativitou.

Cíl:

Improvizace je potřeba tam, kde mluvíme o tvořivosti, inovaci, komunikaci, týmové práci a vedení lidí. Improvizace nám pomáhá zvládat hravě i situace, s kterými nepočítáme, lépe porozumět partnerům v komunikaci a také s nimi jednat tak, aby oni rozuměli nám. Absolvování intenzivního výcviku účastníkům umožní:

 • Zůstat v klidu a pokračovat v komunikaci, i když se situace vyvíjí jinak, než jsem chtěl/a. Nenechat se zaplavit stresem, ale hledat nové řešení. Být otevřený různým možnostem, potlačit „očekávání“. Zachovat kreativitu v myšlení i komunikaci. Pohotovost k reakci.
 • Podporu sebedůvěry v komunikaci: schopnost se uvolnit a improvizovat, pracovat s tělem a hlasem. Identifikace silných stránek a bariér.
 • Rozvoj efektivní komunikace a kreativity: naladit se na partnera a podpořit porozumění tím, že přijmu a rozvíjím jeho nabídku, neblokuji a neneguji dohodu a spolupráci. Rozvinout tvořivost ve svém projevu a myslet „out of the box“.
 • Verbální pohotovost a reakce bez přípravy: nástroje a techniky, které nám pomohou jasně strukturovat sdělované myšlenky. Trénink argumentace a sebeprezentace.
 • Působit autenticky a zbavit se stresu v komunikaci.
 • Dobře argumentovat, přesvědčovat a motivovat.
 • Rozumět řeči těla a reagovat na ni, umět vyjednávat ve vypjatých situacích.

Obsah:

 • Reagování na partnera v komunikaci.
 • Přijímání nabídky – komunikace s respektem.
 • Tady a teď – techniky pro překonání stresové situace.
 • Základní techniky improvizace s partnerem a ve skupině.
 • Rozvíjení myšlenky, kreativita a interakce.
 • Boření stereotypů v myšlení a komunikaci.
 • Trénink argumentace.


Emoční inteligence

Cílová skupina:

Vzdělávací program je určen těm, kdo se chtějí naučit pracovat s emocemi svými i těch druhých a předcházet stavům dlouhodobé emoční nepohody.

Cíl:

Cílem programu je, aby se účastníci dozvěděli i prakticky vyzkoušeli řadu technik či postupů, pomocí kterých mohou pochopit, usměrnit a odreagovat své emoce. Naučí se předcházet emočně vypjatým situacím i lépe komunikovat s lidmi o svých pocitech. Absolvování kurzu účastníkům umožní:

 • Pochopit v jakých situacích a s kterými lidmi reagují přehnaně emočně.
 • Naučit se své emoce komunikovat druhým přijatelným způsobem.
 • Naučit se odreagovat své emoce tak, aby nepřecházely do tělesných problémů.
 • Pochopit, proč lidé na různé situace reagují různě (někdo více racionálně jiný pocitově).
 • Rozšířit repertoár vyrovnávání se se zátěžovými situacemi o další strategie a techniky.
 • Reagovat na vypjaté situace s větším nadhledem.
 • Získat inspiraci pro zlepšení mezilidských vztahů a lepší nastavení hranic.

Obsah:

 • Propojení těla i mysli – jak jedno ovlivňuje druhé a naopak.
 • Proč jsou emoce důležité a proč je důležité je mít.
 • Nácvik technik k odreagování a zpracování emocí.
 • Jak předcházet emočně vypjatým situacím.
 • Osobnostní typologie a emoce (racionalita a logika versus vztahy a pocity).
 • Jak zvýšit svou odolnost vůči emočně vypjatým situacím.
 • Racionální způsoby zpracování náročných situací.
 • Jak vycházet s konfliktními, manipulativními a agresivními jedinci.
 • Jak podat zpětnou vazbu druhému bez vzbuzení zbytečných emocí.
 • Vztahy a jejich rozvoj.
 • Empatie a aktivní naslouchání.
 • Práce s konkrétními tématy účastníků.


Kreativita při řešení problémů

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen všem, kteří chtějí probudit a posílit kreativitu, která se skrývá v každém z nás.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je nastartovat kreativitu a podpořit intuici, inovativní myšlení, originalitu a pružnost při řešení problémů. Naučit se, jak využít tvořivý potenciál při řešení nových či opakujících se úkolů a výzev.

Techniky:

 • Brainstorming – generování radikálních myšlenek.
 • Brainwriting – jak získat víc z Vaší kreativní porady.
 • Rolestorming – vylepšený skupinový brainstorming (využití rolí, metoda 6 klobouků).
 • Banka kreativních technik (Fish pool, Ishikawa diagram, Myšlenkové mapy, 6 dobrých sluhů, ďáblův advokát, Swapping, Akvárium, Analýza silového pole atd.
 • Myšlení out of the box.

Obsah:

 • Vytváření podmínek pro tvořivé řešení.
 • Konkrétní techniky pro definování problému.
 • Vytváření a hodnocení nápadů a jejich přeměnu na úspěšná řešení.
 • Myšlení “out of the box”.


Management konfliktů 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen všem, kteří se ve své práci setkávají konfliktními situacemi, které musí umět efektivně řešit.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je především rozvinout individuální dovednosti účastník v předcházení vzniku konfliktů a zvládání konfliktních situací. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Osvěžit si a procvičit pravidla bezkonfliktní komunikace.
 • Uvědomit si faktory vedoucí ke vzniku konfliktů.
 • Snížit frustraci plynoucí z nepříjemných vyjednávacích situací.
 • Naučit se efektivně zvládat konfliktní situace.
 • Umět identifikovat prostor pro další rozvoj.

Obsah:

 • Konflikty v rovině věcné a vztahové.
 • Různé příčiny vzniku konfliktů.
 • Zásady bezkonfliktní komunikace.
 • Jaký postoj zaujímám k sobě a k ostatním?
 • Přístupy k řešení konfliktů – asertivní, pasivní nebo agresivní?
 • Oprávněný požadavek nebo laskavost?
 • Manipulace a jak ji čelit?
 • Vyrovnání se s kritikou, odmítnutím, zvládání napětí.
 • Shrnutí pravidel ke zvládání konfliktu.
 • Řešení konkrétních situací z praxe účastníků.


Mezikulturní komunikace 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen všem, kteří se připravují na pracovní pobyt v zahraničí, případně zaměstnancům, kteří v dané zemi již působí a je potřebné, aby znali mentalitu tamního obyvatelstva, historii, kulturu, místní zvyky a pravidla chování.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je především rozvinout schopnost účastníku spolupracovat s osobami z odlišných národních kultur a porozumět jejich zvyklostem a chování. Seznámit se s kulturními rozdíly a specifikami manažerské práce a obchodních jednání.

Obsah:

 • Pochopení rozdílů národní mentality.
 • Jak předejít nedorozuměním v rámci odlišných kultur.
 • Jak vyjednávat s lidmi z různých kulturních prostředí.
 • Diverzifikace mezi jednotlivými kulturami, sociálními skupinami a firemními zvyklostmi.
 • Jak pohotově odhadnout rozdíly národní mentality.
 • Klíčové hodnoty cizích kultur a jejich význam pro obchodní styk.
 • Agentury secializující se na podporu a pomoc při podnikání v zahraničí (Czech-Trade, CzechInvest...).
 • Etika obchodního jednání.
 • Zvyklosti obchodního jednání a jeho specifika.
 • Rizika při obchodních jednáních.
 • Svět obchodu z hlediska rozdílných kultur.


NLP (Neurolingvistické programování) 

Soubor metod komunikace, rozvíjení lidského potenciálu a sebeřízení, používaný v oblasti obchodu, řízení, koučování, motivování, efektivního vyjednávání.

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen pro všechny, kteří chtějí probudit a využít svůj skrytý potenciál.

Cíl:

Absolvování vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Změnit sami sebe a stát se osobou, kterou vždy chtěli být.
 • Motivovat sebe a ostatní k akci.
 • Domluvit se v jakékoli situaci.
 • Být asertivní ve všech případech.
 • Zvýšit svou osobní důvěryhodnost.
 • Zlepšit své verbální a neverbální komunikační schopnosti.
 • Mluvit plynule a jistě i pod tlakem.
 • Zvládat obtížné schůzky konstruktivně a citlivě.
 • Překonat konflikty a naučit se zvládat problémové situace.

Obsah:

 • Základní principy NLP.
 • Self-Assessment: Jaký je můj výchozí bod a čeho bych chtěl dosáhnout?
 • Pokročilé motivační a přesvědčovací techniky.
 • Hra: “Koho to zajímá?” Demonstrujte sílu svého emočního projevu a přimějte lidi naslouchat.
 • Hlasové techniky – skloňování, intonace.
 • Empatie: 180 stupňů myšlení – jak je možné identifikovat potřeby ostatních a reagovat na ně.
 • Řeč těla: přečíst a pochopit jinou osobu, a přimět ji vidět věci ve Vašem světle.
 • Asertivita: Pomocí řeči těla a rétoriky buďte asertivní, aniž byste vypadali agresivně.
 • Školení a praxe z těchto příkladů a technik před kamerou.


Osobní marketing aneb značka, která prodává

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen všem, kteří mají důvod a chtějí aktivně zapracovat na budování, změně nebo rozvoji vlastní osobní značky.

Cíl:

Absolvování vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Uvědomit si, proč je důležité se osobním brandigem zabývat,co znamená budování osobní značky.
 • Zmapovat svoji aktuální situaci v oblasti budování osobní značky, nastavení osobních cílů.
 • Získat inspirace, co mohu fakticky udělat pro svůj band, co (kdo) mi v tom může pomoci.
 • Sdílet „best practicies“ s účastníky i trenérem.

Obsah:

 • Co je osobní značka ( brand) a proč se jí zabývat.
 • Jak přistupovat k budování, rozvoji osobního brandu = systematický průvodce procesu budování  (rozvoje) osobní značky.
  • Analýza aktuální situace (kdo jsem, čeho chci dosáhnout a proč), osobní  „brandový audit“.
  • Co je (mohlo by být) součástí mé osobní značky, strategie rozvoje osobní značky.
  • Co mohu udělat, co udělám, pro rozvoj osobní značky – jak vytvořit vlastní akční plán budování, změny, rozvoje osobního brandu.


Prezentační dovednosti 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen všem zaměstnancům a manažerům, kteří chtějí a potřebují přesvědčivě prezentovat cíle, úkoly, strategie, plány, návrhy řešení, výsledky společnosti atd.

Cíl:

Cílem programu je rozvinout profesionální prezentační dovednosti manažerů se zvláštním důrazem na přesvědčivou obsahovou i formální stránku prezentace. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Rozvinout schopnost účinně prezentovat cíle, strategické úkoly, finanční ukazatele atd. s využitím slovních i mimoslovních prostředků.
 • Přejít od „předávání informací“ k „vyvolání akce“. 
 • Přesvědčivě argumentovat z hlediska cílové skupiny posluchačů.
 • Zvýšit přesvědčivost prezentace efektivním začleněním vhodných prezentačních pomůcek/techniky.
 • Profesionálně reagovat na dotazy posluchačů.
 • Posílit sebevědomí účastníků a jejich schopnost vystupovat před skupinou osob.
 • Pracovat se strachem a trémou.

Obsah:

 • Cíl efektivní prezentace.
 • Obsah a forma přesvědčivé prezentace.
 • Osobnost a image prezentujícího a prostředky našeho působení.
 • Příprava efektivní prezentace, analýza cílové skupiny.
 • Navázání kontaktu s publikem.
 • Způsoby upoutání a udržení pozornosti posluchačů.
 • Zaujměte hned v úvodu, argumentujte s cíleným účinkem.
 • Vystihněte vhodnou dobu pro diskusi, pozitivní závěr – výzva k akci.
 • Zvládání dotazů a námitek.
 • Význam vizualizace a profesionální využití techniky při prezentaci.


Podnikové finance v kostce

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen majitelům, jednatelům a všem manažerům, kteří musí komunikovat v ekonomických termínech, aniž by potřebovali podrobně rozumět financím a účetnictví.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je předat účastníkům bez použití nadbytečných složitých termínů praktický základ, aby věděli, co jim skutečně účetní čísla sdělují, dokázali vyhodnotit ekonomickou situaci potenciálních obchodních parterů a porozuměním jazyku účetnictví zvýšili svoji hodnotu na trhu práce. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Získat celkový pohled na ekonomiku podniku.
 • Dozvědět se to podstatné o finančním řízení podniku.
 • Porozumět ekonomickým principům a postupům.
 • Úspěšně analyzovat ekonomickou stránku podnikání.
 • Efektivně komunikovat v ekonomickém jazyce.

Obsah:

 • Základní ekonomické pojmy, principy a postupy – jazyk podnikání.
 • Finanční řízení podniku a jeho ekonomika – pohled pro neekonomy.
 • Základy finanční analýzy podniku – rychlá orientace ve finanční kondici firmy.
 • Postavení účetních dat v řízení podniku – jak jich lze využít pro řízení.
 • Ekonomická a finanční situace podniku a procesy, které v něm probíhají.


Projektové řízení 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen projektovým manažerům, střednímu a vyššímu managementu a pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za řízení zakázek a projektů.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu  je ovládnout metodiku projektového řízení, prakticky využívat získané dovednosti a schopnosti při tvorbě projektů, naučit se týmové spolupráci při realizaci projektů a zefektivnit proces projektového řízení.

Obsah:

Project management

 • Projektové role.
 • Projekt a jeho produkt.
 • Fáze a etapy projektu.
 • Plánování nákladů.
 • Master projekt a subprojekty.
 • Plánování projektu.
 • Projektové grafy.
 • Úvod do řízení rizik v projektu.
 • Dlouhodobá rentabilita projektu.
 • Týmová spolupráce při realizaci projektů.

Project risk management

 • Projektová rizika – definice základních pojmů.
 • PMI a mapa odborností – 9 polí.
 • Risk management planning, identification.
 • Risk monitoring and control. 
 • Plánování (cpm, toc).
 • Simulace a expertní metody.
 • Role pro řízení rizik.
 • Dlouhodobá rentabilita projektu.
 • Ukázkové šablony pro dokumenty řízení rizik.
 • Expertní metody a kauzální analýza.

Multiproject management

 • Definice multiprojektového prostředí.
 • Identifikace a řízení meziprojektových vazeb.
 • Řešení konfliktů mezi projekty.
 • Eskalační metody a principy.
 • Optimalizační metody meziprojektových vazeb (Resource leveling, Simulace, Kritický řetěz).
 • Projektová kancelář a její úloha v organizaci.
 • Metody sestavení a údržby portfolia projektů.
 • Simulační a optimalizační metody páce s portfoliem projektů, včetně podpůrných nástrojů.

Řízení projektů u zákazníka

 • Nalezení klíčových prvků řešení pro identifikované obchodní příležitosti.
 • Strukturování řešení – aspekty času, důležitosti problému, náročnosti na realizaci.
 • Tvorba ceny, náklady režijní a variabilní, rentabilita nabídky/projektu.
 • Základní kontrolní mechanismy při realizaci projektů, řízení odchylek.
 • Řízení změnových požadavků a požadavků na vícepráce.
 • Stanovování priorit a významnosti projektů, aktivit a požadavků zákazníka.
 • Optimalizační metody v projektech (Resource leveling, Simulace, Kritický řetěz).
 • Identifikace a řízení meziprojektových vazeb.
 • Řešení konfliktů mezi projekty.
 • Eskalační metody a principy.
 • Identifikace zainteresovaných stran (Stakeholders matrix).
 • Strategie práce se zainteresovanými stranami.
 • Funkce Steering Committee.


Stres management 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen především manažerům a dalším pracovníkům, kteří často pracují pod tlakem.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu  je naučit manažery základním technikám zvládání stresových situací tak, aby byla udržena optimální výkonnost a to za různých podmínek. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Uvědomit si základní stavební kameny stávajícího životního stylu a jejich vliv na psychický a fyzický stav.
 • Seznámit manažery se zdravotními riziky vyplývající z nedodržování zdravého ži-votního stylu. 
 • Porozumět svým stresovým signálům.
 • Zmapovat své osobní stresory.
 • Uvědomit si, že zdraví je základní podmínkou pro vysoký výkon v zaměstnání.
 • Naučit se předcházet vzniku stresových situací.
 • Osvojit si techniky zvyšující odolnost organismu a umět odstranit aktuální stresové stavy.

Obsah:

 • Stres a jeho projevy. Pozitivní a negativní účinky stresu.
 • Příčiny a následky stresu.
 • Stresové signály – poznání vlastních stresových úrovní.
 • Analýza současné situace – stresová mapa, průběh stresové křivky.
 • Identifikace svých stresorů a plán na jejich odstranění.
 • Jak předcházet stresu.
 • Zvládání stresu – fyzická zdatnost, stravovací návyky, organizace práce, přestáv-ky, relaxační techniky. 
 • První pomoc ve stresu.
 • Prevence syndromu „vyhoření”.
 • Životní styl a kroky vedoucí k nalezení rovnováhy.
 • Řešení nejčastějších stresových situací z praxe účastníků.
 • Akční plán na snížení stresu.


Time Management 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen manažerům všech úrovní a dalším pracovníkům, kteří se chtějí naučit řídit svůj čas tak, aby dosahovali vysokých cílů při zachování rovnováhy mezi profesním i soukromým životem.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu  je rozvinout profesionální dovednosti manažerů v oblasti řízení času, za účelem optimalizace osobní výkonnosti a dosažení životní rovnováhy. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Ujasnit si pohled na hodnotu vlastního času i času svých kolegů.
 • Získat více času prostřednictvím efektivní osobní organizace.
 • Úspěšně analyzovat vlastní činnosti, určovat priority a efektivně plánovat.
 • Profesionálně delegovat úkoly, kompetence i zodpovědnost.
 • Odstranit neefektivní návyky z oblasti řízení času.
 • Efektivně využívat dostupné nástroje řízení času.

Obsah:

 • Analýza současné situace.
 • Koncept řízení času.
 • Jak si umět sestavit cíl metodou SMART.
 • Myšlení orientované na cíl.
 • Pravidla a základní principy efektivního plánování času.
 • Jak sestavit realistický plán dne – metoda SUPRA.
 • Efektivní rozhodování a určování priorit. 
 • Tyranie naléhavosti a jak s ní bojovat.
 • Delegování úkolů, pravidelná kontrola a zpětná vazba.
 • Prokastinace.
 • Pracovní tempo a výkonnostní křivka.
 • Informace a komunikace.
 • Nástroje řízení času v praxi manažerů.
 • Zlaté desatero řízení času na závěr.


Vizuální komunikace

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen manažerům, teamleaderům, lektorům, trenérům a vůbec všem, kteří chtějí ve své praxi využít síly vizuálního sdělení.

Cíl:

Zatímco vzdělávací společnosti se předhánějí svými SmartBoardy a dalšími vizualizačními vymoženostmi, v běžné firemní praxi je obvykle největším vizualizačním výkřikem papír a tužka. Tento vzdělávací program si klade za cíl sejmout z vizualizačních pomůcek punc nákladných zbytečností a představit je jako užitečné nástroje, které se hodí téměř pro každou příležitost. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Rozšířit si škálu vizuálních pomůcek využitelných v manažerské a lektorské praxi
 • Osvojit si možnosti využití „ruční“ vizualizace – především pro její jednoduchost a osobitost
 • Zhodnotit tipy na základní grafické prvky i celé systémy
 • V praxi pomocí fixů, papíru a další moderačních pomůcek trénovat vlastní vizuální vyjádření

Obsah:

 • Škála vizuálních pomůcek a jejich přínos na poradách, workshopech, prezentacích, seminářích a kurzech
 • Základní grafické prvky
 • Piktogramy, ideogramy a možnosti jejich využití
 • Kreslení na flip-chart, které zvládne každý (Wortmannova metoda)
 • Systematická vizualizace – myšlenkové mapy, vývojové diagramy a další grafické systémy

 


Vyjednávací dovednosti win win

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen pro manažery, pracovníky nákupu, prodeje a specialisty, kteří chtějí zdokonalit své vyjednávací schopnosti a řešit situace konstruktivně a ku prospěchu věci.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je včasně identifikovat vyjednávací strategie a taktiky vyjednávání:

 • Nácvik jednotlivých částí prezentace z reálné praxe účastníků.
 • Identifikovat komunikační styly ostatních a přizpůsobit vlastní komunikaci pro snadnější dosažení souhlasu/konsensu.
 • Principy přesvědčování a jejich aplikace při vyjednávání.
 • Pochopit specifika mezikulturního vyjednávání a vyhnout se zbytečnému nedoro-zumění.
 • Identifikovat příčiny odporu a naučit se s nimi zacházet.
 • Poznat a dozvědět se, jakým způsobem řešit bezvýchodné situace „impasse“.
 • Používat vyjednávací plán „checklist“.
 • Určovat možné alternativy dohody ještě před začátkem vyjednávaní (BATNA).
 • Zvážit efektivně ústupky tak, abyste docílili oboustranné spokojenosti.

Obsah:

 • Plánování strategie pro vyjednávání v reálu.
 • Dynamika hlasu (intonace, modulace); použití hlasu pro jasné, zřetelné a jednoznačné vyjádření.
 • Umění naslouchat a pokládat správné otázky.
 • Řeč těla při vyjednávaní.
 • Manipulace ovlivňující vyjednávací prostor.
 • Jak správně argumentovat proti vzneseným námitkám.
 • Rétorické figury, nabídky a protinávrhy.
 • Účelové vytváření prostoru pro vyjednávání.
 • principů přesvědčovaní.
 • Analýza videonahrávky a zpětná vazba od trenéra i ostatních.
 • Taktické manévry a obrana.
 • Desatero zkušeného vyjednavače, nejčastější chyby při vyjednávání.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: