Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

Pro zákazníky
DRILL Training
DRILL Manažerské dovednosti

DRILL Manažerské dovednosti

Manažeři na všech úrovních řízení jsou hlavními nositeli produktivity práce a konkurenční schopnosti každé společnosti. Na jejich práci závisí výkon všech ostatních zaměstnanců. Manažeři v dnešní době musí čelit rychlému tempu změn. Zdokonalené technologie umožňují představit a uvést na trh nové produkty a myšlenky stále rychleji, což ovlivňuje postavení manažera v podniku. Manažeři se musí tedy neustále učit a zlepšovat své znalosti a dovednosti, aby udrželi podnik na trhu, musí sledovat externí síly, např. přání a potřeby zákazníků, změny u konkurence, ale také musí efektivně vést své podřízené a společně usilovat o dosažení podnikových cílů. Vzdělávání a rozvoji manažerů je tedy nutné věnovat mimořádnou pozornost.

Společnost DRILL Vám nabízí celou řadu vzdělávacích programů pro manažery na všech úrovních řízení, které přizpůsobíme konkrétním cílovým skupinám manažerů a požadavkům Vaší společnosti.

 

Efektivní práce v týmu 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen všem, kteří se podílejí na týmové práci a usilují o zvýšení její efektivity.

Cíl:

Cílem vzdělavacího programu je rozvinout individuální schopnosti a dovednosti účastníků, které jsou nezbytné pro efek-tivní týmovou práci v konkrétních podmínkách společnosti. Schopnost aplikovat získané dovednosti v každodenní praxi účastníků. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Osvěžit si zásady týmové práce.
 • Účinně komunikovat a řešit konkrétní situace v týmu.
 • Osvojit si techniky kreativního řešení v týmu.
 • Uvědomit si svou roli v týmu a efektivně komunikovat s ostatními členy týmu.
 • Najít prostor pro další rozvoj týmové práce.

Obsah:

 • Zkušenosti účastníků s prací v týmu.
 • Charakteristika efektivních týmů.
 • Základní etapy budování týmu a chování členů v jednotlivých etapách.
 • Belbinovy týmové role.
 • Týmová práce v konkrétních podmínkách – výběr a motivace členů týmu.
 • Synergický efekt.
 • Neformální struktura skupiny.
 • Řešení různých situací v týmu a rozhodování (Úkol – tým – jednotlivec, individualisté týmu).
 • Možné příčiny neúspěchu týmu.
 • Akční plán na zvýšení efektivity konkrétního týmu.

 


Efektivní vedení porad 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen všem, kteří chtějí umět efektivně vést poradu.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je rozvinout individuální schopnosti a dovednosti účastníků, které jsou nezbytné pro efektivní vedení porad. Schopnost aplikovat získané dovednosti v každodenní praxi účastníků. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Dobrou přípravou a organizací co nejefektivněji využít čas vymezený pro poradu.
 • Osvojit si potřebné nástroje pro řízení diskuse směrem k hledání řešení.
 • Zvládnout „problémové a konfliktní“ účastníky.

Obsah:

 • Typy porad a jejich cíle.
 • Analýza současného průběhu porad - organizace, vedení porad a účastníci.
 • Příprava porady – plán, sestavení programu a časový harmonogram.
 • Pozvánka na poradu.
 • Profesionální zahájení.
 • Jak udržet efektivní průběh porady.
 • Zásady vedení diskuse.
 • Profesionální závěr.
 • Co s různými typy účastníků?
 • Zápisy z porad a práce s nimi
 • Akční plán na zvýšení efektivity porad.


Finance pro nefinanční manažery

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen majitelům, jednatelům a všem manažerům neekonomům, kteří se potřebují zorientovat v ekonomických termínech a získat finanční nadhled, aniž by potřebovali do hloubky rozumět financím a účetnictví.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu umožnit účastníkům celkový pohled na finanční data a ekonomiku podniku na základě účetních výkazů a získat dovednost základního finančního hodnocení investic. Absolvování intenzivního kurzu účastníkům umožní:

 • Orientovat se v nejběžnějším českém a anglickém názvosloví účetních pojmů.
 • Získat více jistoty při komunikaci s ekonomickými pracovníky.
 • Porozumět rozvaze a výsledovce pro potřeby získání náhledu na ekonomiku podniku.
 • Interpretovat souvislosti dat z účetních výkazů.
 • Vyhodnotit investiční projekt vhodnými ukazateli.

Obsah:

 • Zdroje ekonomických dat – účetní výkazy a jejich provázanost, vztahy mezi rozvahou a výsledovkou, využitelnost výkazu o peněžních tocích.
 • Základní informace z účetních výkazů – důležité ekonomické pojmy, finanční zdroje, peněžní tok, kapitálová struktura, řízení likvidity, výpočet a interpretace pracovního kapitálu.
 • Rozvaha – o čem vypovídá, co z ní lze vyčíst, majetek a jeho zdroje, důležité účetní kategorie a jejich vztah, pohledávky, závazky, vlastní kapitál, dluhy.
 • Výkaz zisků a ztrát – co je podstatné ve výsledovce, hospodářský výsledek a jeho zjišťování, náklady, výnosy, jejich sledování a vzájemné souvislosti.
 • Hodnocení investic s využitím ukazatelů výnosnosti – jak spočítat návratnost investic, využití doby návratnosti, čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta.


Hodnocení zaměstnanců 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen všem, kteří provádějí nebo zodpovídají za hodnocení pracovníků.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je rozvinout individuální schopnosti a dovednosti účastníků, které jsou nezbytné pro ob-jektivní hodnocení pracovníků a analýzu pracovního výkonu. Schopnost aplikovat získané dovednosti v každodenní praxi účastníků. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Profesionálně se připravit na hodnocení pracovníků.
 • Seznámit se s nástroji a technikami hodnocení.
 • Osvojit si zásady vedení hodnotícího pohovoru.
 • Zpracovat výstupy a nastavit optimální rozvoj pracovníka.
 • Umět poskytovat pozitivní a negativní zpětnou vazbu co nejjednodušším jazykem.
 • Zvládnout „problémové“ pracovníky a obtížnější situace spojené s hodnocením či hraného nezájmu
 • Řešit možné situace při hodnocení, a to včetně situace nesouhlasu či hraného ne-zájmu.

Obsah:

 • Hodnocení jako klíčový manažerský nástroj.
 • Přínosy efektivního hodnocení.
 • Hodnotící proces a jeho fáze.
 • Techniky a nástroje hodnocení.
 • Nastavení hodnotících kritérií. 
 • Podklady pro přípravu individuálních hodnotících pohovorů. 
 • Struktura hodnotícího rozhovoru, principy jeho vedení a hlavní úskalí rozhovoru.
 • Zapojení podřízeného do hodnotícího procesu, zodpovědnost obou stran.
 • Práce se zpětnou vazbou.
 • Efektivní zpracování výstupů a propojení rozvojových aktivit s cíli na další období.
 • Princip systematického hodnocení pracovníků.
 • Nejčastější chyby hodnocení a jak jim předcházet.
 • Řešení konfliktních situací v průběhu hodnocení z praxe.


Krizový management 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen především pro krizové manažery a vedoucí zaměstnance, kteří se na tuto pozici připravují, projektové manažery a členy projektových týmů.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je identifikovat příznaky vznikající krize a účinně zvládnout její průběh, co nejefektivněji a umět využít vznikající příležitost.

Obsah:

 • Příčiny vzniku krizových situací a jejich včasná identifikace.
 • Hodnocení rizik a plánování řešení výjimečných situací a zabezpečení kontinuity provozu společnosti.
 • Opatření a krizové scénáře přispívající k překonávání a předcházení krizím.
 • Dynamika krizí a jejich základní fáze.
 • Projevy latentní vs. akutní krize.
 • Jak krizi v jejích fázích rozpoznat.
 • Předcházení krizím.
 • Řešení krizí a hlavní zásady krizového managementu.
 • Nástroje překonávání krizí. 
 • Role krizového manažera.
 • Řízení krizové komunikace.
 • Vytvoření procesů krizové komunikace s přiřazenými rolemi a zodpovědnostmi.
 • Revitalizace společnosti.


Management a leadership 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen pro všechny úrovně manažerů manažerům, kteří potřebují rozvinout svoji schopnost efektivně vést a motivovat své podřízené pro dosahování firemních cílů (firemní strategie) vynikajících firemních výsledků.

Cíl:

Cílem programu je rozvinout individuální schopnosti a dovednosti manažerů, které jsou nezbytné pro efektivní vedení týmů a pro dosahování strategických cílů. Schopnost aplikovat získané dovednosti v každodenní praxi účastníků. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Rozvíjet strategické myšlení.
 • Určovat priority a efektivně delegovat úkoly.
 • Účelně využívat dostupné nástroje vedení.
 • Řídit výkonnost pracovníků.
 • Motivovat pracovníky k dosahování cílů a k dalšímu rozvoji.
 • Účinně komunikovat a řešit obtížné situace z praxe.

Obsah:

Management a leadership I.

 • Úvod do managementu.
 • Zdroje moci manažera.
 • Klíčové kompetence manažera.
 • Informace a efektivní komunikace.
 • Strategické myšlení a organizování.
 • Motivace sebe a ostatních k dosahování cílů.
 • Zlaté pravidlo delegování a zpětná vazba.
 • Analýza stylu vedení, situační leadership.
 • Význam emoční inteligence pro práci manažera.

Management a leadership II.

 • Efektivní komunikace a týmová práce.
 • Vedení týmů, týmová spolupráce a synergický efekt.
 • Kontrola a rozhodování.
 • Princip systematického hodnocení.
 • Řízení výkonnosti.
 • Řešení obtížných situací z praxe manažera.


Management změn aneb vedení lidí ke změně

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen manažerům středního a vyššího managemen-tu, kteří chtějí efektivně plánovat a řídit změnové procesy a motivovat své podřízené k realizaci změn.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je pochopit proces změny jako příležitost k efektivnímu dosahování cílů a zvýšení úspěš-nosti a konkurenceschopnosti společnosti. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Získat profesionální náhled na řízení změny ve společnosti.
 • Osvojit si na základě modelových situací dovednosti efektivně řídit změny ve společnosti.
 • Umět sestavit tým pro implementaci změn.
 • Jak případně eliminovat odpor ke změnám.
 • Osvojit si způsob, jak a kdy změny komunikovat a jak si udržet své klíčové za-městnance.

Obsah:

 • Definice změny, projekty změn, kritické body, důsledky, vliv na externí a interní prostředí.
 • Změna jako součást každodenního života společnosti. 
 • Vyvolání vědomí naléhavosti uskutečnit změnu, sestavení koalice prosazující změ-nu. 
 • Vytvoření vize a strategie.
 • Komunikace transformační vize (Komunikace před – v průběhu – po změnách).
 • Jak snižovat odpor ke změnám.
 • Tvorba týmů v období změn.
 • Vedení a komunikace v týmu v období změn.
 • Motivace a stabilizace klíčových zaměstnanců.
 • Monitoring změny a reporting výsledků.
 • Využití výsledků a podpora dalších změn.
 • Zakotvení nových přístupů do firemní kultury.
 • Příprava a simulace změny ve vlastní společnosti – modelový příklad.


Manažerské rozhodování

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen všem manažerům, kteří potřebují zlepšit své rozhodovací schopnosti a způsob efektivního řešení problémů.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je posílit rozhodovací schopnosti klíčových pracovníků – decision makerů – zejména v období organizačních změn. Osvojit si spolehlivé základy pro kvalitní a flexibilní rozhodování. Naučit se minimalizovat rizika plynoucí z chybných rozhodnutí.

Obsah:

 • Rozhodování – zákonitosti a faktory, které ovlivňují proces rozhodování.
 • Techniky rozhodování – individuální a skupinové rozhodování a jejich praktický nácvik.
 • Pojmenování problému.
 • Identifikace jeho příčin, reálných a možných dopadů.
 • Proces hledání řešení – kreativní přístupy, nové pohledy na možnosti řešení.
 • Vytyčení směru a kumulace zdrojů pro jeho řešení.
 • Nastavení a řízení procesu řešení.
 • Případové studie s aktuálními tématy účastníků z reálné praxe.


Ovlivňování pro manažery 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je pro všechny úrovně manažerů, kteří chtějí pozitivně působit a ovlivňovat své podřízené k dosažení firemních cílů.

Cíl:

Cílem je, aby zaměstnanci uviděli danou věc z Vašeho pohledu a aby s Vámi souhlasili. Budete působit asertivně, ne negativně, to je základ, abyste dosáhli to, co chcete. Dobrá vůle a zdvořilý kontakt se u dobré spolupráce vždy vyplatí. Dále odpovíme na otázky:

 • Jak zlepšit své vůdčí schopnosti a osobní důvěryhodnost?
 • Jak mluvit plynule a s jistotou, dokonce, i když jste pod tlakem?
 • Jak se naučit používat emoce stejně jako takt?
 • Jak vést citlivě a konstruktivně obtížné schůzky?
 • Jak překonat konflikt a naučit se vypořádat s problematickými situacemi?
 • Jak získat od druhých informace?
 • Jak zvýšit osobní vliv a důvěryhodnost?
 • Jak maximalizovat své dovednosti ve verbální a neverbální komunikaci?
 • Jak překonat námitky, nesouhlas?
 • Jak motivovat druhé k činnosti?
 • Jak rozpoznat své silné stránky a stavět na nich?

Obsah:

 • Osobní dotazník: Jaká je moje vlastní metoda komunikace?
 • Úvodní diskuse ve skupině: žijeme ve světě ovládaném silami přesvědčování v mí-ře větší, než si uvědomujeme; jak poznat, kdy přesvědčujeme/jsme přesvědčová-ni a jak řídit sami sebe a skutečně ovládat diskusi. Jak umět identifikovat přesvědčovací taktiky ostatních a jak je překonat.
 • Plán práce: různé typy lidí a jejich komunikační metody, jak se přizpůsobit, abychom byli efektivnější.
 • Empatie: 180 stupňů – jak Vám může pomoci rozpoznat potřeby druhých a jak na ně reagovat.
 • Tři C: Common interests (společné zájmy), Complementary interests (doplňující se zájmy), Conflict (konflikt)
 • Asertivita: být asertivní používáním řeči našeho těla a našeho jazyka, aniž bychom působili agresivně.
 • Role play a techniky vytvořené pro zvýraznění našich verbálních a neverbálních dovedností (řeč těla).


Pracovní právo v kostce

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen manažerům, kteří sami nejsou personalisty, ale nevyhnutelně musí v běžné praxi řešit situace, které s pracovním právem souvisí.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky přehledně se základními znalostmi pracovního práva na praktických příkladech, tak aby uměly znalosti uplatnit v běžné praxi.

Obsah:

 • Základy pracovněprávních vztahů (co je zakázáno, co je dovoleno).
 • Použití občanského zákoníku v pracovním právu (zastupování zaměstnavatele, doručování písemností se svědky, příslib zaměstnání…).
 • Povinnosti zaměstnanců, povinnosti vedoucích zaměstnanců (vč. základů bezpečnosti práce).
 • Vznik pracovního poměru (pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá…).
 • Změny pracovního poměru (převedení na jinou práci, přeložení, pracovní cesty).
 • Skončení pracovního poměru v příkladech (obtížná ustanovení, rozdíly mezi špatnými pracovními výsledky a porušováním povinností, kdy lze použít okamžité zrušení, judikatura…).
 • Pracovní doba, překážky v práci, dovolená.
 • Odpovědnost a náhrada škody.


Základy koučování

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen všem, kteří potřebují či chtějí koučováním dále rozvíjet a motivovat druhé pro dosahování lepších výsledků.

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je rozvinout individuální schopnosti a dovednosti účastníků koučovat svůj tým. Schopnost aplikovat získané dovednosti v každodenní praxi účastníků. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

 • Vytvořit si komplexní pohled na koučování jako efektivnější kulturu práce s lidmi.
 • Prostřednictvím koučovací mapy motivovat a dále rozvíjet klíčové pracovníky.
 • Zvýšit profesionální dovednosti jednotlivců a tím i výkonnost celého týmu.
 • Aplikovat koučovací postupy v každodenní praxi.

Obsah:

 • Koučování jako nová efektivnější kultura vedení.
 • Definice a účel koučování vs. mentoring, výcvik a terapie.
 • Koučování a motivace.
 • Hlavní předpoklady úspěšného koučinku.
 • Úloha a nutné osobnostní předpoklady a dovednosti dobrého kouče.
 • Fáze koučování a koučovací mapa GROW.
 • Efektivní otázky směřující k ujasnění cílů.
 • Zjišťování reality a kreativní hledání možností.
 • Stanovení cílů a akční plán.
 • Koučování jednotlivců a týmů.
 • Vnější a vnitřní bariéry úspěšného koučování a jak je překonat.
 • Přínosy koučování v manažerské praxi.
 • Parametry vztahu kouč – klient.
 • Etické základy a profesionální standardy koučinku.
 • Měření výsledků koučování.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: